Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Wie is Ons?

Inleiding

Die eerste formele welsynsdienste deur die NG Kerk in die Vrystaat word gedurende 1902 gevestig, naamlik Gedenk Weeshuis en Charlotte Theron Weeshuis. Die doel hiervan was om die nood van weeskinders na afloop van die Anglo- Boereoorlog aan te spreek. Gedurende 1953 word daar formeel ʼn Raad vir Maatskaplike Sorg vir die provinsie gestig. Armsorgwerk is as die grootste taak in die provinsie gesien. Daar is vanaf 1967 van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid gepraat.

Die dienste was omvattend en het gesinsorgkantore, kinderhuise, ouetehuise, ‘n tehuis vir ongehude moeders, ‘n sentrum vir alkoholiste en die opleiding van studente ingesluit. Sedert 1990 word daar na die provinsiale kantoor as ‘NG Maatskaplike Dienste’ verwys.

Verandering en ontwikkeling bring mee dat die naam gedurende 2013 na Engo verander is.

NG = Dit verwys na die NG kerk, ons wortels en die diensarm waarmee die kerk na lidmate en die breë gemeenskap uitreik.

NGO = non governmental organisation (nie-regeringsorganisasie)

E = ewige hoop
Engo skep hoop in die lewens van mense - hoop vir nou, maar ook hoop vir ewig.

enGO = “Therefore GO and make disciples of all the nations...and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age.” – Matthew 28:19-20

Deur die jare het die diens uitgebrei en word daar vandag deur middel van subprogramme, wat as afsonderlike besigheidsentiteite bedryf word, dienste gelewer.

Doel

Engo se provinsiale beheerraad is verantwoordelik vir die beplanning, koördinering en fasilitering van maatskaplike dienste met die doel om maatskaplike welsyn, versorging, ontwikkeling en behandeling van individue, gesinne, groepe en gemeenskappe in die Vrystaat te bevorder.

Engo provinsiale kantoor lewer oorhoofs professionele dienste, personeelontwikkelingsdienste, supervisiedienste en bemarkings- en bestuursdienste ten opsigte van menslike hulpbronne, administrasie en finansies. As provinsiale liggaam neem Engo verantwoordelikheid vir die bekendstelling, monitering, evaluering en ontwikkeling van dienste.

Die seniorpersoneel is verantwoordelik vir die skakelfunksie met die kerke, owerheid en ander rolspelers in die welsynsveld en verteenwoordig Engo op beheerrade, forums, netwerke en oorhoofse organisasies om sodoende te verseker dat Engo se programme relevant is en in die doel beantwoord.

Doelwitte

Ten einde die doel, soos omskryf in die Konstitusie, te bereik, vervul Engo die volgende doelwitte:

 1. Identifiseer aanwysers van menslike nood in die provinsie en in die land en werk saam met ander rolspelers om beskikbare hulpbronne aan te wend om die nood te verlig.
 2. Doen onafhanklik navorsing, asook in samewerking met ander rolspelers en instellings.
 3. Keur beleide goed.
 4. Adviseer al die geaffilieerde programme, asook Engoprogramme, programme van die departement van maatskaplike ontwikkeling, gemeenskappe en ander rolspelers met betrekking tot die diensvelde.
 5. Bevorder minimum norme en standaarde van dienslewering.
 6. Verkry fondse, toerusting en fasiliteite om die diens te lewer en uit te bou.
 7. Werf, keur en ontwikkel leerders, personeellede, lede van beheerrade asook vrywilligers en komitees om ‘n effektiewe diens te lewer.

Kernwaardes van Engo

Moed; uitnemendheid; eerlikheid; integriteit; omgee en empatie.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login