Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vrywilligers

Vrywilligers kan op die volgende maniere betrokke raak:

1. Bestuursvaardigheid

As ‘n lid van die bestuur of ‘n komitee van die jeugsorgsentrum. Dit sal meebring dat u vergaderings bywoon en deel vorm van die beplanning, bestuur, beleidsformulering en besluite wat geneem word ten opsigte van die funksionering van die jeugsorgsentrum. Bestuurslede en komiteelede neem kennis van wetgewing wat die sentrum raak en sien toe dat dit toegepas word.

2. Direkte dienste aan kinders

 • Gesondheidsdienste
 • Haarkappers
 • Kleremaker
 • Persone met kennis van voedsel
 • Hulp met skoolwerk
 • Rekreasie en sportprogramme
 • Godsdienstige opvoeding

3. Finansiële bydrae

Die manier om betrokke te raak by die jeugsorgsentrum met die minste persoonlike kontak met die kinders, is deur ‘n finansiële bydrae te maak. Elke jeugsorgsentrum ontvang ‘n staatsubsidie. Dit is egter bloot ‘n subsidie en dek nie al die uitgawes nie, daarom moet die jeugsorgsentrum addisionele fondse insamel. Gedurende die vorige finansiële jaar het die subsidie x% van ons uitgawes gedek.

4. Pleegouers

Ongeveer 30% van die kinders se ouers maak nie met hulle kontak nie en is onopspoorbaar. Dit is die ergste vorm van verwerping. Hierdie kinders smag na belangstelling, aanvaarding, ondersteuning en liefde. Hulle het geen motivering nie en dit lei tot ‘n bose kringloop.

Goedgekeurde pleegouers kan ‘n verskil hieraan maak. Ouers wat oordeel dat hulle die motivering, tyd en vaardigheid het om as pleegouers vir ‘n kind uit ons sentrums op te tree, maak ‘n blywende verskil aan so ‘n kind se lewe. Dit is egter nie ‘n ligtelike besluit nie aangesien dit nie net pret en plesier is nie, maar al die uitdagings van gewone ouerskap en nog meer insluit. ‘n Ongelooflike onreg word egter teen ‘n kind gepleeg as pleegouers nie bereid is om die pad enduit met die kind te loop nie. Kinders word wettiglik in die sorg van pleegouers geplaas. Hierdie statutêre bevel is geldig totdat die kind 18 jaar oud is.

Belangstellende ouers moet kontak maak met die maatskaplike werker van die kinder- en jeugsorgsentrum en liefs die betrokke kind eers vir vakansies neem sodat ‘n verhouding opgebou kan word.

5. Vakansieouers

‘n Aansoek om as vakansie-ouers op te tree, word by die jeugsorgsentrum gedoen. Daarna sal ‘n maatskaplike werker kontak maak ten einde die keuring, voorbereiding en passing te doen

6. Verjaarsdag-ooms en –tannies

Elke kinder- en jeugsorgsentrum benodig ‘n lys van persone wat vrywillig die taak verrig om net een maal per jaar wanneer die kind verjaar, te bederf. Die aard van die bederf verskil van sentrum tot sentrum.

7. Instaan-aanneemoupas en -oumas

Afgetrede persone wat naby sentrums woon en wat die tyd en motivering het, kan hierby betrokke raak. In die praktyk word ‘n kind uit die nabygeleë sentrum dan gereeld ontvang, bv. een maal per week vir ‘n uur lank. Die “grootouer” sal dan spesifieke aktiwiteite beplan vir die tydjie, bv. stories lees, koekies bak, vis vang, ens. Dit hang af van die ouderdom van die kind. Kosbare verhoudinge word so opgebou en behoeftes van albei partye word bevredig. Die kinders leer op die wyse ook om te gee. Ouer kinders help hul oupas en oumas weer op hulle beurt. Daar is “oumas” wat daagliks help met huiswerk. Hierdie kinders floreer onder die individuele aandag.

8. Versorging van die personeel

Personeel wat 24 uit 24 uur met verwaarloosde en getraumatiseerde kinders werk, word sekondêr getraumatiseer en emosioneel ooreis. Dit is noodsaaklik dat hulle versorg en vertroetel word deur vrywillige persone uit die gemeenskap. Ondersteuning, ‘n klein bederf en boodskap van omgee dien as aansporing vir die personeel.

9. Mentor-program (Big brother / big sister- projek)

Die mentor-program is gedurende 2006 by Ons Kinder- en Jeugsorgsentrum geïnisieer en behels die betrokkenheid van jong volwassenes / studente as “Big Brothers / Sisters” by die kinders van die terapeutiese sentrum.

Doelwitte:
 • Om ‘n vertrouensverhouding tussen die mentor en die kind op te bou en ook te leer om mekaar op ‘n veilige afstand te hou om sodoende die kind aan te moedig om openlik sy of haar gevoelens te wys en uit te druk.
 • Om bystand te verleen in die aanvaarding van haar / sy situasie en bokant haar / sy omstandighede uit te styg, asook om die kind by te staan in die stel van realistiese, bereikbare en kwaliteit doelwitte om hom / haar sodoende in staat te stel om na ‘n positiewe selfbeeld en lewensuitkyk te streef.
 • Om deurentyd die kind aan te moedig, raak te sien en erkenning te gee en sodoende by te dra tot die ontwikkeling van ‘n gesonde selfbeeld.
 • Om ondersteuning te gee aan die vriendskappe binne gesinsverband van die kind asook om met sy / haar skoolmaats kommunikasie aan te moedig, konflik te leer hanteer en vriendskapsbande te ontwikkel, wat sodoende meehelp om positiewe familie-interaksie aan te moedig.
 • Om die kind by te staan en aan te moedig in skoolwerk sodat hy / sy tot volle potensiaal kan ontwikkel en sodoende geleenthede vir sy / haar toekoms te skep.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login