Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Voorkoming en Verligting van Armoede

Die Bestuursforum van die NG Kerke in die Vrystaat het besluit om ter viering van die 150ste bestaansjaar van die kerk,- die Jubeljaar (Levitikus 25)-saam met Engo te werk ten einde armoede te verlig en te voorkom. Kennis en hulpbronne word saamgevoeg om volhoubare verandering te weeg te bring. Armoede word gesien as die status waarin ‘n individu verkeer wanneer die persoon nie sy eie, sowel as die mense wat afhanklik van hom of haar is, se basiese behoeftes kan bevredig nie. Dit is dus ‘n situasie van gebrek of onvermoë van individue of gesinne of gemeenskappe. Die siklus van armoede bring ‘n algemene ervaring van magteloosheid, frustrasie, kwesbaarheid en geestelike afstomping mee. Dit vra moed en deursettingsvermoë om die skynbaar onbreekbare siklus te oorwin. Navorsing deur die Hugenote Kollege het bevind dat 98% van gemeentes betrokke is en help met onmiddellike nood soos voedsel en komberse. Die uitdaging is dus nie soseer om armoede te verlig nie (versorging), maar wel om armoede te voorkom (ontwikkeling, bou van kapasiteit).

Gesamentlik word verskillende doelwitte nagestreef.

 • Gemeentes en gemeenskappe word ondersteun om betrokke te raak. Werkswinkels word aangebied om begrip te ontwikkel en programme word beskikbaar gestel per aanbieding in gemeenskappe.
 • Vroeë kinderontwikkeling word bevorder.
  • Kinders in die kinder- en jeugsorgsentrums, pleegsorg en van die gemeenskap word ingeskakel by vroeë kinderontwikkelingsprogramme.
  • Informele opleiding word aan versorgers aangebied. ‘n Eenvoudig handleiding is deur Engo saamgestel en aan gemeentes beskikbaar gestel vir benutting en verspreiding.
  • Informele dagsorgfasiliteite word deur Engo bemagtig en ontwikkel.
  • Geakkrediteerde opleiding word met behulp van Negemadi aangebied.
 • Vaardighede en kennis van mense, wat tans werkloos is, word uitgebou sodat hulle vir hul eie omstandighede verantwoordelikheid kan aanvaar (opleiding as versorgers, skoonmakers, kookkuns, naaldwerk, tuinwerk).
 • Kennis en vaardigheid van personeel en kerklike ampsdraers oor spaar, besparing en bestuur van persoonlike finansies, word uitgebou sodat middele maksimaal aangewend word.
 • Uitbou van sosiale en emosionele intelligensie sodat ontwikkeling plaasvind.
 • Ekoprojekte soos om betrokke te raak by daarstelling van water, veral by die oprigting van watertenks by kerke, kinder- en jeugsorgsentrums en sentrums vir ouer persone; asook ontwikkeling van tuinbou en landbouvaardighede (groentetuine en aanplant van bome).

Jakobus 2:14 – 17

(14) Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie?
(15) Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly
(16) en sê nou een van julle sou sê: Mag dit met julle goed gaan, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?
(17) So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login