Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Kinder- en Jeugsorgsentrums

ENGO Kinder-en Jeugsorg versorg kinders wat deur die Kinderhof uit hulle ouerhuise verwyder is omdat hulle sorgbehoewend is. Die kinder-en jeugsorgsentrums skep 'n huislike atmosfeer vir die kinders en is geleë binne die gemeenskap.

Sowat 800 kinders van 0 tot 18 jaar word in 34 kinder-en jeugsorgsentrums regoor die Vrystaat versorg. Addisionele hulp en ondersteuning word verleen aan ongeveer 2 500 kinders in omliggende gemeenskappe wat in risiko omstandighede is.

Die visie is om hoop te skep in die lewens van kinders. Die doel is om aan soveel kinders as moontlik in die Vrystaat beveiliging en versorging te bied.

Spesifieke hulp is nodig by Kinder-en Jeugsorg vir die volgende:

 • Sny van hare
 • Stories lees vir klein kinders
 • Hulp met huiswerk vir Gr 1 en Gr 2
 • Mediese dienste bv. dokters en tandartse

Vir meer inligting kontak

Sentrum Prinsipaal Maatskaplike Werker
CTK Surette Labuschagne
Tel. 058 307 3700
Sel. 073 612 5249
Epos. surette@vironskinders.org.za
Ons Kinderhuis Frikkie van Dyk
Tel. 051 444 6599
Sel. 063 266 1562
Epos. frikkie@terapeuties.org.za
Huis Amor
Bolokanang
Carpe Diem
Deo Juvante
Esperanza
Gardenia
Gladstoneweg
House of Compassion
Tshepang
Gedenk
Letsemeng
Maggie Breytenbach
Tel. 051 522 6914
Sel. 084 402 5221
Epos. maggie@engo.co.za
Eikelaan
Nala re Thabile
Presidentia
Thusano
Viljoenskroon
Maanblom
Merafong
Welkom
Welriedal
Winburg
Antoinette Loots
Tel. 056 213 2120
Sel. 082 449 0108
Epos. antoinette@vironskinders.org.za
Hlohloane
David's Place
Dumisani
Ringerstraar
Lefika
Marquard
Sasolburg
Senekal
Vrede
Marieta Thiele
Tel. 058 303 1530
Sel. 066 190 8530
Epos. marieta@vironskinders.org.za

Ons Kinder- en Jeugsorgsentrums

CHARLOTTE THERON

Charlotte Theron Kinder- en Jeugsorgsentrum versorg tans 123 sorgbehoewende kinders. Ouderdromme strek van babas tot 18 jaar (of totdat ‘n kind sy skoolopleiding voltooi het). Die sentrum bestaan uit 9 wooneenhede:

 • Lentehof
 • Pikkewyn
 • Eikehof
 • Esterhof
 • Nonnashof
 • Jania
 • Dennekruin
 • Jakaranda
 • Karee
Daar is wit, bruin en swart kinders.

Die kinders word in begenoemde wooneenhede op een groot terrein versorg. Daar is aparte wooneenhede vir seuns en dogters, sowel as twee gemengde wooneenhede met beide seuns en dogters. Elke wooneenheid het sy eie kinderversorger en funksioneer op sy eie - soos ‘n groot huishouding.

Die kinders woon sewe verskillende skole by en die meeste van die skoolgaande kinders skakel by die Maluti Hoogland Spesiale Skool in. Al die kleuters woon die kleuterskool by.

Dienste aan die kinders van die Sentrum

Daar word in die kinders se basiese behoeftes voorsien, wat ‘n veilige huisvesting, voedsel en klerasie insluit. Maaltye word volgens ‘n goedgekeurde gebalanseerde spyskaart aangebied en die kinders ontvang goeie tweedehandse, sowel as nuwe klere.

Kinders ontvang ook mediese versorging en word deur spesialiste behandel, indien nodig.

Daar word voldoende geleentheid vir die kinders gebied om sosiaal te verkeer. Sosiale geleenthede word by die sentrum aangebied en die kinders woon sosiale geleenthede by hul onderskeie skole by.

Al die kinders gaan skool toe en daar is vasgestelde studietye ná skool by die sentrum. Kinders met ontwikkelingsagterstande ontvang arbeidsterapie of skakel in by ekstra klasse.

Al die kinders skakel een dag per week by ‘n maatskaplike werker in vir terapie in. ‘n Terapeutiese span stel vir elke kind ‘n individuele ontwikkelings- en behandelingsprogram op en almal werk saam om in die kind se behoeftes te voorsien. Indien nodig, word reëlings getref vir die kinders om in te skakel by ander terapeute, bv. ‘n sielkundige, psigiater, ensovoorts.

Kliek op die naam van die jeugsentrum vir meer inligting

ONS KINDERHUIS

AMOR

BOLOKANANG

CARPE DIEM

DEO JUVANTE

ESPERANZA

GARDENIA

GLADSTONE

HOUSE OF COMPASSION

TSHEPANG

Kliek op die naam van die jeugsentrum vir meer inligting

EIKELAAN

NALA RE THABILE

HLOHLOLOANE

Geskiedenis

‘n Vergadering is op 14 Junie 2004 met lede van die gemeenskap van Clocolan gehou om die moontlikheid te ondersoek om ‘n kinder- jeugsorgsentrum te vestig. Daar is voorheen by twee geleenthede met groepe van die gemeenskap vergader. By hierdie geleentheid kom dit aan die lig dat daar 35 kinders, sommige so jonk as 6 jaar oud, by die vullishope onder ‘n brug woon. Hierdie kinders se ouers is oorlede of het hulle verlaat. Daar word op ‘n informele wyse aan die kinders voeding verskaf. ‘n Bestuur word verkies waarvan mev Marietha Groenewald, die voorsitter, en mnr Paulus Phala as onder-voorsitter verkies word.

‘n Tydelike fasiliteit te Derdelaan-Oos 34 word van mnr Aranyanya gehuur. Die kinders slaap aanvanklik op skuimrubber matrasse op die vloer. Intussen word daar gesoek na ‘n geskikte gebou. Mercedes Woonstelle word deur NG Welsyn aangekoop en omskep in ‘n kinder- en jeugsorgsentrum vir die versorging van 15 seuns en 15 dogters. 

 Die sentrum begin amptelik 2005 met funksionering as ‘n geregistreerde kinderhuis. Aangrensend tot die kinderhuis is ‘n gemeenskapsentrum vanwaar ‘n verskeidenheid van programme aan kinders en jeugdiges van die gemeenskap gelewer word. Die terrein wat die sentrum omring is groot sodat ‘n groentetuin en vrugteboord ook gevestig is.

Daar is besluit op die historiese naam Hlohloloane. Dit is ‘n Basoeto woord wat ongeveer die jaar 1800 ontstaan het toe twee swart stamme naamlik die Bakwena en Baphuti rusie gekry het en teen mekaar geveg het. Die Bakwena stam het daardie jaar ‘n baie suksesvolle graansorghum oes gehad en die Baphuti stam gevra om te help om die graan te oes en die mandjies waarin dit gestoor word, vol te stamp. Tydens die volmaakproses het ‘n rusie ontstaan. Gedurende die geveg het die hoofmanne gesê: Hlohla-U-loane wat beteken “Stamp” en “veg”. Mettertyd is die naam van die dorp deur die Engelse (mnr Anderson) vereenvoudig na Clocolan.

Kinders

Die sentrum huisves swart seuns en dogters. Die jongste inwonertjie is 18 maande oud en die oudste, 18 jaar. Die kinders is betrokke by sportaktiwiteite by die skool bv. atletiek en sokker sowel as tradisionele dans , debat en drama.

Skoolbywoning

Die kinders woon die plaaslike skole by in die swart woonbuurt naamlik Kgutliso Primêre Skool en TshepAng en Clocolan Hoërskool.

Kerkbywoning

Die kerkdienste van die Methodiste, Anglikaanse, Fire Ministry, Apostoliese Geloofsending word bygewoon.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Terapeutiese dienste en groepwerk
Fisiese en psigiese versorging aan inwoners deur die kinderversorgers
Skoolopleiding
Voedsel en klere aan kinders in die gemeenskap waar daar ‘n behoefte is.
Geestelike en godsdienstige opvoeding

Gemeenskap se betrokkenheid

Die plaaslike besighede ondersteun die kinder- en jeugsorgsentrum deurdat skenkings en donasies ontvang word. (Klere, speelgoed en voedsel)

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Gemeenskapsbetrokkenheid met die oog op die borg van uitstappies, vermaak, vakansie- en naweek-ouers. In natura skenkings van voedsel, speelgoed en klimrame.
Ons het ook vrywilligers nodig vir hulp met huiswerk en om die jonger kinders te stimuleer en te leer sodat ons die agterstand kan aanspreek.

Dienste aan die gemeenskap

Ons bedien die personeel van Lethoteng Learning centre , deur om met hul opleiding te doen een keer ‘n kwartaal, ons doen ook een keer ‘n kwartaal met die kinders voorkomingsprogramme.
Die kinderversorger help met basies berading by van die kinders van die skool.

DAVIDS PLACE

Geskiedenis

Die sentrum het ontstaan danksy die inisiatief van pastoor Craige Harvey, die leraar van die New Covenant Church en ‘n leier in die gemeenskap van Ficksburg en Meqheleng. Op daardie stadium is daar reeds informeel en sonder subsidie van die regering na ‘n klompie weeskinders gekyk. Die eerste vergadering word op 2 Februarie 2005 met die gemeenskap gehou. ‘n Bestuur word saamgestel en hou hul eerste vergadering op 23 Februarie 2005. By die geleentheid word pastoor Harvey as voorsitter verkies en Mnr. Eddie Nthinya as ondervoorsitter.
Daar word besluit op die naam “Davids' Place” na aanleiding van 2 Sameul 23:8 – 39. Dawid moes vlug as gevolg van die jaloesie van Koning Saul. In die grot van Adullam het elkeen wat in die moeilikheid was by hom aangesluit en hy het hulle leier geword. Hierdie groep het tot ‘n kragtige mag ontwikkel.
Die eiendom te De Villiersstraat 9 word aangekoop deur NG Welsyn van dr Jack Amour en sy vrou vir R90 000.00. Die eiendom word vergroot en verbeter. Tans poog NG Welsyn om die aangrensende leë erf aan te koop as speelplek vir die kinders.
Die sentrum funksioneer ten volle vanaf Januarie 2006.

Kinders

Die sentrum is geregistreer vir 12 sorgbehoewende kinders. Daar word seuns sowel as dogters in die sentrum versorg. Tans is die jongste inwonertjie 4 jaar oud en die oudste 18 jaar. Almal is Sotho-sprekend. Die kinders presteer goed op vakgebied en ontvang jaarliks erkenning daarvoor. Hulle neem ook aktief aan buitemuurse aktiwiteite deel soos sokker, hokkie en netbal.

Skoolbywoning

Al die kinders woon skool by en daar is vasgestelde studietye by die sentrum na skool.
Ons kinders ontvang skolastiese onderrig by die Meqheleng Laerskool, Masaleng Primary School en MJ Mohlahle Hoërskool.

Kerkbywoning

Al die kinders in die jeugsorgsentrum is aktief betrokke by die New Covenant Church van Ficksburg.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Daar word in die kinders se basiese behoeftes aan veilige huisvesting, voedsel en klerasie voorsien. Maaltye word volgens ‘n goedgekeurde gebalanseerde spyskaart voorsien en die kinders ontvang goeie tweedehandse sowel as nuwe klere.
Kinders ontvang mediese versorging en word deur spesialiste behandel indien nodig.
Daar word voldoende geleentheid gebied vir die kinders om sosiaal te verkeer. Sosiale geleenthede word by die sentrum aangebied en die kinders woon sosiale geleenthede by hul onderskeie skole by.
Kinders met ontwikkelingsagterstande skakel in vir arbeidsterapie of ekstra klasse.
Al die kinders skakel by ‘n maatskaplike werker in vir terapie.

Die Terapeutiese Span stel vir elke kind ‘n individuele ontwikkelings- en behandelingsprogram op en almal werk saam om in die kind se behoeftes te voorsien. Indien nodig, word reëlings getref vir die kinders om in te skakel by ander terapeute, byvoorbeeld ‘n sielkundige, psigiater, ensovoorts.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die jeugsorgsentrum word goed ondersteun deur die plaaslike besighede en inwoners deurdat skenkings en in natura donasies ontvang word.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Bo-aan die prioriteitslys is die volgende items ‘n groot behoefte vir die versorging van die kinders:
Verwarmers vir die winter, winterlakens vir 14 enkelbedjies, komberse, ‘n TV en speelapparate.

Dienste aan die gemeenskap

Kinders uit die gemeenskap word soms gehelp met voedsel en klere. Kinders in nood kan ook by die jeugsorgsentrum beveilig word.

RINGERSTRAAT

Geskiedenis

Ringerstraat Jeugsorgsentrum is ‘n gemeenskapsprojek waarby al die rolspelers in die gemeenskap betrokke is. Mev. Cecile Krause wat bewus geword het van die nood van die plaaslike kinders by ‘n voedingsprojek van die NG Kerk, het inisiatief geneem met die vestiging van ‘n jeugsorgsentrum. Mev. Magda van Niekerk, die Direkteur van Jeugsorgsentrums, hou die eerste vergadering met die gemeenskap op 20 Januarie 2004. Mnr. Christo Krause word as die eerste voorsitter verkies.
Die huis op die hoek van Ringer- en Kerkstraat word deur NG Welsyn aangekoop. Daar word gebou en gebreek om die huis geskik te maak as ‘n jeugsorgsentrum vir 12 kinders. Die sentrum open op 10 Januarie 2005.

Kinders

Die sentrum kan 12 kinders akkommodeer. Die kinders kom uit verskillende kulturele agtergronde en die ouderdomme wissel van kleuters tot tieners.

Skoolbywoning

Die kleuters woon die Kleuterkasteel kleuterskool by. Die Afrikaans-sprekende kinders is almal leerders van die Heilbron Hoërskool. Hulle neem aan sport soos rugby, netbal, hokkie, atletiek en landloop deel. Die Sotho-sprekende kinders is leerders van die Sediba Thulo, Bhelkilonga, Phitsana and Sondersville gekombineerde skole. Van die kinders woon studieklasse by in die middae by School of Destiny.

Kerkbywoning

Al die kinders skakel by die NG Suid Gemeente op Heilbron in en woon gereeld die eredienste en die kategeseskool by. Godsdiens is ‘n hoë prioriteit by die sentrum en daar word gereeld godsdiens gehou deur lede van die gemeenskap. Elke kind ontvang met opname 'n Bybel.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

 • Die bestuur, tesame met die kinderversorger, verseker dat daar in die kind se basiese behoeftes voorsien word, naamlik veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding.
 • Die sentrum beskik oor ‘n maatskaplike werker wat terapeutiese dienste lewer, toesien dat elke kind ‘n individuele ontwikkelingsplan het en dat die Multi Terapeutiese Span jaarliks vergader om die ontwikkeling te evalueer.
 • Die maatskaplike werker en die kinderversorger het dikwels gesprekke met die kinders en werk nou saam in spanverband.
 • Die maatskaplike werker tref die nodige reëlings vir die kinders se naweek- en vakansieverlof by hul ouers en vriende.
 • Nodige reëlings vir spesialisdienste soos byvoorbeeld 'n sielkundige, arbeidsterapeut ens. word ook deur die maatskaplike werker getref.
 • Die kinders word vaardighede geleer soos bv. skoonmaak van eie kamer, tafeldek, skottelgoed was, kos maak, ens.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die plaaslike koerant, Die Heilbron Herhald, motiveer die gemeenskap om te help deur gereeld die behoeftes van die sentrum te publiseer. Die sentrum se ontspanningskomitee reël gereeld uitstappies vir die kinders na plase in die Heilbron-omgewing. Die kinders het ook al by die plaaslike dam gaan piekniek hou. Die kinders word op hul verjaardae elkeen deur die verjaardagkomitee met 'n geskenk, koek en partytjie bederf wat deur 'n donateur geskenk word.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

 • Daar is ‘n behoefte vir donasies vir onderrigfooie vir die kinders.
 • Studiehulp in die middae na skool word benodig, veral vir die laerskoolkinders.
 • Voedsel is ook 'n groot behoefte en is altyd welkom.
 • Daar is tans 'n paar van die kinders wat nooit naweke uitgenooi word nie. Naweekouers vir hierdie kinders is 'n groot behoefte.

LEFIKA

Geskiedenis

Gedurende Augustus 2002 kontak die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling die Hoofbestuur van Vrystaat Jeugsorgsentrums in verband met die moontlike vestiging van ‘n gedesentraliseerde sentrum in die Qwa-Qwa omgewing. Op 1 Augustus 2003 kontak Dr. Gideon van der Walt en Ds. Dries van der Merwe van die Verenigde Gereformeerde Kerk, die jeugsorgsentrum namens die gemeente te Witsieshoek om samewerking te vra met die vestiging van ‘n jeugsorgsentrum. Die gemeente beskik oor ‘n ou pastorie, wat ‘n geskikte gebou sal wees. Op 21 Augustus 2003 word ‘n inligtingsvergadering met die gemeenskap gehou. Lefika Jeugsorgsentrum word op 2 September 2003 geregistreer as ‘n kinderhuis in terme van Artikel 30 van die Wet op Kindersorg. Ds. Dries van der Merwe word verkies as voorsitter en Mnr. Kokoi as onder-voorsitter. Die sentrum is geleë teen ‘n berg in die Mabolela omgewing by Witsieshoek. Die naam Lefika beteken “berg”.

Kinders

Die sentrum kan versorging bied aan 12 sorgbehoewende kinders. Die inwoners bestaan uit seuns en dogters wat almal Sotho-sprekend is. Die jongste inwoner is 3 jaar en die oudste is 17 jaar, 4 meisies en 8 seuns. Die meeste van die kinders is in die sentrum opgeneem as gevolg van fisiese verwaarlosing, mishandeling en molestering.

Skoolbywoning

Die Kinders woon Retief Gekombineerde Skool, Sekondêr en Primêr, asook “Little Steps” Pre-Primêr by.

Kerkbywoning

Die kinders skakel in by die eredienste en aktiwiteite van die NG Kerk in Afrika.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Die sentrum voorsien nie net in die fisiese en opleidingsbehoeftes van die inwoners nie, maar sien ook toe dat die nodige terapeutiese en mediese dienste aan die kinders gelewer word. Die inwoners van die sentrum is baie lief vir buite speel en kan hulleself ure lank vermaak met slegs ‘n motorbuiteband. Die kinders teken graag en hou hulle ook besig met binnenshuise speletjies. Die kinderversorger neem die kinders gereeld op uitstappies.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die gemeenskap gee gereeld donasies soos kruideniersware, groente en vrugte.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Die sentrum is baie afhanklik van donasies: kontant sowel as in natura-donasies, byvoorbeeld klere, groente, kruideniersware, speelgoed en huisware.

LETSEMENG

Die jeugsorgsentrum is geregistreer om 24 kinders - 10 dogters en 14 seuns - te versorg. Die kinders is verteenwoordigend van die bruin en swart bevolkingsgroepe. Hulle woon verskillende skole in die gemeenskap by, naamlik Diamanthoogte Skool, Leretlhabetse Laerskool en Rekailetsi Hoërskool.

Dienste aan die kinders van die Sentrum

Die jeugsorgsentrum het ‘n maatskaplike werker wat ten minste 2 terapeutiese gesprekke per kwartaal per kind voer. Groepterapiesessies word ook gehou.

Wanneer ‘n kind opgeneem word, word daar ‘n multi-terapeutiese spanbespreking gehou met die doel om vir elke kind ‘n individuele ontwikkelingsplan en sorgplan saam te stel. Hierdie plan help dat al die persone betrokke kan weet watter insette hulle ten opsigte van die kind moet lewer. Dit help om die dienste aan die kind te koördineer.

Die maatskaplike werker en die kinderversorger hou dikwels gesamentlike gesprekke met die kind en werk nou in spanverband saam.

Een maal per jaar word 'n multi-terapeutiese spanbespreking gehou om 'n kind se behandelingsplan te hersien en om die afgelope jaar se terapeutiese insette te evalueer.

Die maatskaplike werker koördineer die dienste en tref die nodige reëlings vir die kinders om in te skakel vir spesialiteitsterapie bv. by 'n sielkundige, arbeidsterapeut, psigiater, dokter, neuroloog en geestelike berader.

Die maatskaplike werker tref die nodige reëlings vir die kinders se naweek- en vakansiebesoeke aan familielede of vakansieouers.

Die bestuur en die kinderversorger verseker dat daar in die kinders se basiese behoeftes voorsien word nl. veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding.

Die kinders woon die dienste van die VGK Kerk by.

PRESIDENTIA

Die sentrum kan 12 kinders, 6 seuns en 6 dogters, akkommodeer. Kinders kom uit verskillende kulturele agtergronde en hulle ouderdomme wissel van 3 jaar tot 18 jaar oud.

Dienste aan die kinders van die Sentrum

Die bestuur en die kinderversorger verseker dat daar in die kind se basiese behoeftes voorsien word naamlik veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding.

Die jeugsorgsentrum maak een dag per week van die dienste van ‘n maatskaplike werker gebruik. Elke kind het ‘n ontwikkelingsprogram en ‘n multi-terapeutiese span evalueer elke jaar die terapeutiese insette.

Kinders word lewensvaardighede geleer, soos om hulle beddens op te maak, skottelgoed te was en tafel te dek. Hulle leer ook respek, maak van keuses en verantwoordelike besluitneming en oor verhoudinge.

Die maatskaplike werker tref die nodige reëlings vir kinders se naweek- en vakansiebesoeke by ouers of vriende.

Die laerskoolkinders woon die Sentrale Volkskool by. Kinders neem deel aan sport, bv. netbal, rugby en atletiek, asook kulturele aktiwiteite by die skool.

Die hoërskoolleerlinge is ingeskrewe leerlinge van Hoërskool Kroonstad, óf Afrikaanse Hoërskool óf Johan Slabbertskool. Al die skole is binne loopafstand van die jeugsorgsentrum.

GEDENK

Die jeugsorgsentrum is geregistreer om 12 kinders - 6 dogters en 6 seuns - te versorg. Die kinders is verteenwoordigend van die blanke, kleurling en swart bevolkingsgroep. Hulle woon verskillende skole in die gemeenskap by, wat wissel van hoofstroomonderwys tot spesiale onderwys.

Dienste aan die kinders van die Sentrum

Die jeugsorgsentrum het ‘n maatskaplike werker wat ten minste 2 terapeutiese gesprekke per kwartaal per kind voer. Groepterapiesessies word ook gehou.

Wanneer ‘n kind opgeneem word, word daar ‘n multi-terapeutiese spanbespreking gehou met die doel om vir elke kind ‘n individuele ontwikkelingsplan en sorgplan saam te stel. Hierdie plan help dat al die persone betrokke kan weet watter insette hulle ten opsigte van die kind moet lewer. Dit help om die dienste aan die kind te koördineer.

Die maatskaplike werker en die kinderversorger hou dikwels gesamentlike gesprekke met die kind en werk nou in spanverband saam.

Een maal per jaar word 'n multi-terapeutiese spanbespreking gehou om 'n kind se behandelingsplan te hersien en om die afgelope jaar se terapeutiese insette te evalueer.

Die maatskaplike werker koördineer die dienste en tref die nodige reëlings vir die kinders om in te skakel vir spesialiteitsterapie bv. by 'n sielkundige, arbeidsterapeut, psigiater, dokter, neuroloog en geestelike berader.

Die maatskaplike werker tref die nodige reëlings vir die kinders se naweek- en vakansiebesoeke aan familielede of vakansieouers.

Die bestuur en die kinderversorger verseker dat daar in die kinders se basiese behoeftes voorsien word nl. veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding.

MARQUARD

Die Sentrum is geregistreer vir 16 kinders, waarvan 8 seuns en 8 dogters is. Die kinders is Sothosprekend en hulle ouderdomme wissel van kleuter tot 18 jaar oud.

Dienste aan die kinders van die Sentrum

Daar word in die kinders se basiese behoeftes voorsien, wat ‘n veilige huisvesting, voedsel en klerasie insluit. Maaltye word volgens ‘n goedgekeurde gebalanseerde spyskaart aangebied en die kinders ontvang goeie tweedehandse, sowel as nuwe klere.

Kinders ontvang ook mediese versorging en word deur spesialiste behandel, indien nodig.

Daar word voldoende geleentheid vir die kinders gebied om sosiaal te verkeer. Sosiale geleenthede word by die sentrum aangebied en die kinders woon sosiale geleenthede by hul onderskeie skole by.

Al die kinders gaan skool toe en daar is vasgestelde studietye ná skool by die sentrum. Kinders met ontwikkelingsagterstande ontvang arbeidsterapie of skakel in by ekstra klasse.

Al die kinders skakel een dag per week by ‘n maatskaplike werker in vir terapie in. ‘n terapeutiese span stel vir elke kind ‘n individuele ontwikkelings- en behandelingsprogram op en almal werk saam om in die kind se behoeftes te voorsien. Indien nodig, word reëlings getref vir die kinders om in te skakel by ander terapeute, bv. ‘n sielkundige, psigiater, ensovoorts.

DUMISANI

Geskiedenis

Dr Gert Maritz, die gemeenskapsdokter te Memel word daagliks gekonfronteer met die nood van die kinders van die Zamani-gemeenskap. Hy besef die impak wat HIV/Vigs het en begin moontlikhede ondersoek om hulp aan hierdie kinders te verleen.

‘n Afspraak word met die direkteur van Vrystaat Jeugsorgsentrums gereël vir 7 November 2003. Amos Agrimen, ‘n beweging wat die Woord van God op plase verkondig, bied hulp en ondersteuning aan. So ook, dokters Ron en Ena Bromley oorspronklik van die Damascus Road Community Church van Maryland, Amerika.

‘n Stigtingsvergadering word op 14 Mei 2004 gehou. By die geleentheid verduidelik die plaaslike maatskaplike werker van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Mary Masunya, dat daar ‘n groot aantal sorgbehoewende kinders in die gemeenskap is en dat dringende aandag aan die nood verleen moet word. By die geleentheid word Mnr. JW du Toit verkies as voorsitter en mev Inea Khumalo as onder-voorsitter. Mev Cilna Maritz speel deurentyd ‘n onontbeerlike rol. Die bestuur besluit om voorlopig ‘n eiendom te huur (Voortrekkerstraat 9) en begin September 2004 met die projek.

‘n Bou-erf word van Phumelela munisipaliteit in Zamani aangekoop en die bouproses het begin. Die naam van die sentrum beteken “lofprysing”.

Kinders

Dumisani Jeugsorgsentrum lewer versorging aan 16 kinders van die plaaslike gemeenskap (Memel) en omliggende omgewing (Vrede, Warden, Harrismith en Frankfort). Daar kan 16 kinders van beide geslagte geakkommodeer word. Dumisani Jeugsorgsentrum sal uit die aard van sy ligging hoofsaaklik swart kinders kan akkommodeer. Tans is daar slegs swart kinders in die sentrum en hulle is hoofsaaklik Sotho en Zulu sprekend.

Skoolbywoning

Al die kinders woon skool by en daar is vasgestelde studietye by die sentrum na skool. Kinders met ontwikkelingsagterstande skakel in vir arbeidsterapie of ekstra klasse. Daar is `n onderwysstudent wat die kinders in die middae met huiswerk help.

Die kinders in Dumisani woon na gelang van hul onderskeie behoeftes en ouderdomme die volgende skole in die omgewing by: Memel Primêre Skool, Memel Gekombineerde Skool en Esizibeni Hoërskool.

Kerkbywoning

Die sentrum se kinders skakel in by die NG Gemeente in Afrika te Zamani.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Dumisani Jeugsorgsentrum strewe om volgens ‘n Individuele Ontwikkelingsplan met elke inwoner te werk wat ook terapeutiese werk insluit. Advies word deur die maatskaplike werker voorsien aan plaaslike inwoners soos deur hulle aangevra. Daar word in die kinders se basiese behoeftes aan veilige huisvesting, voedsel en klerasie voorsien. Maaltye word volgens ‘n goedgekeurde gebalanseerde spyskaart voorsien en die kinders ontvang goeie tweedehandse sowel as nuwe klere.
Kinders ontvang mediese versorging en word deur spesialiste behandel indien nodig.
Daar word voldoende geleentheid gebied vir die kinders om sosiaal te verkeer. Sosiale geleenthede word by die sentrum aangebied en die kinders woon sosiale geleenthede by hul onderskeie skole by.

Gemeenskap se betrokkenheid

Daar is baie vrywilligers direk betrokke by die kinders met sport, ontspanningsaktiwiteite en uitstappies.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Die Dumisani Kinder- en Jeugsorgsentrum het ‘n behoefte om kinders effektief toe te rus op onafhanklike funksionering. Om hierdie rede wil die sentrum graag projekte aanpak wat ouer kinders kan toerus met vaardighede ten einde hulle oorgang vanaf die sentrum na onafhanklike funksionering te vergemaklik. Die sentrum het dus ‘n behoefte aan vrywilligers wat bereid is om kinders sekere handvaardighede aan te leer asook materiale wat verwerk kan word in artikels wat verkoop kan word ten einde kinders entrepreneurskap aan te leer.

Dienste aan die gemeenskap

Die sentrum bied ook ‘n voedingskema aan met befondsing uit Amerika ontvang. Daagliks kan 20 behoeftige kinders uit die plaaslike gemeenskap, ‘n warm maaltyd by Dumisani nuttig.

Dumisani Jeugsorgsentrum het ook ‘n verwysende funksie ten opsigte van behoeftiges in die gemeenskap en sodanige gesinne word veral verwys na die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.

THUSANO

Geskiedenis

Thusano beteken ONS WERK SAAM en dit is wat in 1999 gebeur het. Daar was baie kinders wat in die strate rondgeloop het, duidelik verwaarloos en nie in die skool nie. ‘n Komitee is gestig en wat daarna gebeur het is naby aan ‘n wonderwerk. Die hele gemeenskap het saamgestaan. Omtrent 50 kinders het ‘n maaltyd by die sentrum gekry en is gehelp om skool by te woon. Die munisipaliteit het 'n gebou geskenk in Masilo, Theunissen. Dit is omskep in ‘n huis waar die kinders kon bly en ander het gedurende die dag gekom om te eet en studeer.
Op 5 Junie 2002 is Thusano opgeneem as jeugsorgsentrum van die Vrystaat Jeugsorgsentrums se desentraliseringsprojek en is geregistreer om 15 kinders te akkommodeer.

Kinders

Die jeugsorgsentrum is geregistreer om 15 kinders te versorg. Die kinders is hoofsaaklik verteenwoordigend van die Sotho-bevolkingsgroep

Skoolbywoning

Daar is 3 kinders is in Concordia Hoërskool en 6 in Taiwe Hoërskool. 6 Kinders woon Khotso Primêre skool by.

Kerkbywoning

Die kinders gaan na die kerk dienste by Grace Miracle Churc h. Die kerk het ook Bybelstudie elke woensdag om 17h00.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

 • Die jeugsorgsentrum het ‘n maatskaplike werker wat ten minste 2 terapeutiese gesprekke per kwartaal per kind voer
 • Wanneer ‘n kind opgeneem word in die jeugsorgsentrum, word daar ‘n multi-terapeutiese spanbespreking gehou ten einde vir elke kind ‘n plan van behandeling saam te stel. Hierdie plan help sodat al die persone betrokke kan weet watter insette hulle moet lewer ten opsigte van die kind. Dit help om die dienste aan die kind te koördineer
 • Die maatskaplike werker en die kinderversorger hou dikwels gesamentlike gesprekke met die kind – sodoende word daar in spnverband saamgewerk
 • Een maal per jaar word ‘n multi-terapeutiese spanbespreking gehou ten einde ‘n kind se behandelingsplan te hersien en om die afgelope jaar se terapeutiese insette te evalueer
 • Die kinders gaan vakansies en sommige naweke na ouers, famile en naweek- en vakansieouers
 • Die Bestuur en die kinderversorger verseker dat daar in die kind se basiese behoetes voorsien word, naamlik veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding

Gemeenskap se betrokkenheid

Thusano is baie afhanklik van die ondersteuning van die gemeenskap om in die behoeftes van die kinders te voorsien. Die Welkom Rotary Klub het gehelp met die voorsiening van skoolklere en ander noodsaaklikheide van die sentrum.
Ons versoek die gemeenskap van Theunissen om betrokke te raak by die kinders in die sentrum. Kom spandeer tyd saam met hulle. Saam kan daar ‘n verskil gemaak word om die kinders op te voed om gebalanseerde lede van die gemeenskap te word.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Enige donasie is welkom, dit maak ‘n verskil in die kinders se lewe. Donasies word gebruik vir daaglikse behoeftes. Dit sluit in skoolklere, kos, fondse vir die betaal van water en elektrisiteitsrekeninge, verjaarsdaggeskenke, toiletware en klere. Daar is tans ‘n behoefte vir klerekaste in die sentrum.

Dienste aan die gemeenskap

Indien `n kind behoefte het aan kos of klere, kan hul na die sentrum kom vir hulp. Die eetkamer word ook vir vergaderings gebruik.

SASOLBURG

Geskiedenis

Die gemeenskap van Sasolburg het vir baie jare bygedra tot Gedenk Kinderhuis te Ladybrand. Daar word gedurende 2001 besluit om Gedenk Kinderhuis te desentraliseer. Daar is toe ongeveer 30 kinders van Sasolburg in Gedenk Kinderhuis.
Op 13 Augustus 2001 word die eerste twee gemeenskaps-vergaderings in die saal van die Gemeenskapskas te Sasolburg gehou. Hierdie vergaderings word deur ‘n groot aantal persone bygewoon, onder andere Martie en Hennie Wagener wat by Gedenk Kinderhuis betrokke was.
Mnr. Don Esplin word as voorsitter verkies, Ds. Hans van Deventer as onder-voorsitter. Daar word besluit om twee wooneenhede te vestig sodat daar in totaal aan 24 kinders versorging gebied word. Twee woonhuise te Vlaardingenstraat 22 en Hans van Rensburgstraat word aangekoop. Dit word vergroot en verbou om te voorsien in die behoeftes van 12 kinders elk. Die meubels word van Gedenk Kinderhuis bekom. Die eerste maatskaplike werker wat aangestel word is Mev. Wilna Hansen en die eerste twee kinderversorgers is Mevv. Fienie Pienaar en Annette van der Walt. Die eerste 24 kinders wat opgeneem is, is almal oorspronklik van Sasolburg en omgewing afkomstig. Die sentrums funksioneer vanaf 14 Januarie 2002. Die bestuur besluit om Mev. Ansie Venter as skakelbeampte aan te stel. Sasolburg Kinder- en Jeugsorgsentrums was van die eerste gedesentraliseerde huise wat in 2002 in die Vrystaat geopen is

Kinders

Sasolburg Kinder- en Jeugsorgsentrum bestaan uit twee wooneenhede (sentrums) waarin onderskeidelik 12 seuns en 12 dogters versorg word. Die kinders se ouderdomme wissel van kleuters tot 18 jariges. Kinders van verskillende kulturele agtergronde word in die sentrums geakkommodeer.

Skoolbywoning

Die kinders woon een van die volgende skole by, naamlik Afrikaans Hoër Sasolburg, HTS en Die Fakkel.

Kerkbywoning

Elke kind het sy/haar eie Bybel en buiten die huisgodsdiens is daar ook tyd vir persoonlike stiltetyd. Die kinders woon die eredienste en die kategeseklasse by die NG Kerk Fakkel en ook die AGS Kerk by en skakel by alle kerklike aktiwiteite in.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

 • Die bestuur en die kinderversorgers maak seker dat daar in elke kind se basiese behoeftes voorsien word naamlik veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding,
 • Die sentrum maak 2 dae per week van die dienste van ‘n maatskaplike werker gebruik wat terapeutiese dienste lewer, toesien dat elke kind sy/haar eie ontwikkelingsplan het en dat die multi-terapeutiese span jaarliks die ontwikkeling evalueer en weer beplan.
 • Die maatskaplike werker tref die nodige reëlings vir naweek en vakansieverlof vir kinders by ouers of vriende.
 • Sy tref ook die nodige reëlings dat kinders by ander spesialiteitsterapie inskakel soos bv ‘n sielkundige, arbeidsterapeut, ens.
 • Kinders leer baie lewensvaardighede aan soos om skottelgoed te was, hulle beddens op te maak, mekaar te respekteer, verantwoordelike besluitneming ens.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die sentrums ontvang staatsubsidie, maar dit voorsien net in ongeveer 70% van die uitgawes, die tekort word aangevul deur donasies of fondsinsamelingsprojekte te loods.
Daar word ook uitstappies vir die kinders wat vakansies inbly gereël.
Elke kind het ‘n tannie wat ‘n geskenkie en koek gee wanneer hulle verjaar - dis een van die hoogtepunte in elke kind se jaar!

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

 • Enige in natura-skenkings soos kos, toiletware of klere is altyd baie welkom.
 • Borge om kinders se sporttoere te borg.
 • Hulp met studie in die middae.
 • Speelapparaat soos ‘n springmat, swaaie of binnenshuise bordspeletjies, bv. vingerbord.

SENEKAL

Geskiedenis

Die Lindley Ring van die Ned Geref Kerke besluit gedurende 2001 om ‘n gedesentraliseerde jeugsorgsentrum in die Ring te vestig. Die Ring was voorheen betrokke by Gedenk Jeugsorgsentrum te Ladybrand. NGMD het toe begin met die proses van desentralisering en transformering.
Daar word besluit op Senekal omdat dit die dorp in die ring is wat oor die beste infra-struktuur en die meeste hulpbronne beskik. Die eerste vergadering van die aksiekomitee word op 10 Oktober 2001 gehou. By die geleentheid word Ds. Otto Lessing van die NG Kerk Senekal-Noord verkies as voorsitter en moruti Michael Mackane van die NGKA as onder-voorsitter.
Daar word na verskillende eiendomme gekyk voordat besluit word om De Villiersstraat 34 van ‘n prokureur aan te koop. Die komitee besluit om Mev. Doreen Viljoen aan te stel as kinderversorger. Sy was voorheen in diens van Gedenk Kinderhuis. Sy verlaat die sentrum se diens na 8 jaar om in die huwelik te tree.  Die meeste van die meubels waarmee die sentrum toegerus is, is van Gedenk Kinderhuis bekom.

Kinders

Die sentrum is geregistreer om versorging aan 12 sorgbehoewende kinders te bied.
Die sentrum versorg kinders van enige ouderdom, geslag, taal en kultuur. Die meeste kinders is afkomstig uit die plaaslike gemeenskap en die sentrum doen moeite om die ouers te betrek by hul kinders se versorging en ontwikkeling. Soms help die ouers selfs met herstelwerkies in die sentrum.

Skoolbywoning

Die kinders woon Laerskool Senekal en Paul Erasmus Hoërskool by en daar is vasgestelde studietye by die sentrum na skool. Kinders met ontwikkelingsagterstande skakel in vir arbeidsterapie of ekstra klasse.  Die kleutertjies gaan na Hompie Kedompie Kleuterskool en Senekal Pre-primêre Skool.
Die meeste van die kinders neem deel aan die skole se buitemuurse- en sportprogramme.  Hulle geniet die rugby, krieket, netbal en atletiek.

Kerkbywoning

Die kinders van die sentrum is by die verskillende gemeentes ingedeel en die betrokke gemeente word gekontak as daar spesifieke behoeftes rondom die kind ontstaan.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Daar word in die kinders se basiese behoeftes aan veilige huisvesting, voedsel en klerasie voorsien. Maaltye word volgens ‘n goedgekeurde gebalanseerde spyskaart voorsien en die kinders ontvang goeie tweedehandse sowel as nuwe klere.
Kinders ontvang mediese versorging en word deur spesialiste behandel indien nodig.  'n Plaaslike privaat geneesheer lewer gratis mediese dienste aan die kinders.
Daar word voldoende geleentheid gebied vir die kinders om sosiaal te verkeer. Sosiale geleenthede word by die sentrum aangebied en die kinders woon sosiale geleenthede in die gemeenskap by.

Al die kinders skakel by die maatskaplike werker in vir terapie. Die Terapeutiese Span stel vir elke kind ‘n individuele ontwikkelings- en behandelingsprogram op en almal werk saam om in die kind se behoeftes te voorsien. Indien nodig, word reëlings getref vir die kinders om in te skakel by ander terapeute, byvoorbeeld ‘n sielkundige, psigiater, ensovoorts.

Gemeenskap se betrokkenheid

Senekal Jeugsorgsentrum is ‘n projek van die NG Kerk, Ring van Lindley en daar is dus agt gemeentes by die sentrum betrokke. Die agt gemeentes neem elk die verantwoordelikheid om een maand per jaar in sekere behoeftes van die jeugsorgsentrum te voorsien.

VILJOENSKROON

Geskiedenis

Daar word op 20 September 2001 ‘n gemeenskapsvergadering op Viljoenskroon gehou ten einde te besin oor die moontlike vestiging van ‘n kinder- en jeugsorgsentrum op die dorp. Mev. Lizanne Wilken, die maatskaplike werker van KMD en voorheen van Winburg Kinderhuis het die vergadering se reëlings getref.
Op 23 Oktober 2001 word die eerste Bestuursvergadering gehou en die sentrum ontstaan as gevolg van die proses van desentralisering. Die woonhuis van mev. Crous, ‘n weduwee te Retiefstraat 49 word deur NG Welsyn aangekoop. Die huis is ruim en daar word aanvanklik weinig veranderinge aangebring. Die sentrum word toegerus met meubels vanaf Gedenk Kinderhuis op Ladybrand.
In 2006 bewillig NG Welsyn geld om verbeteringe aan die huis aan te bring en word daar ‘n dogtersvleuel, sitkamer en ‘n kantoor vir die maatskaplike werker aangebou.

Kinders

Die sentrum kan 12 kinders - 6 seuns en 6 dogters akkommodeer. Die kinders se ouderdomme wissel vanaf kleuter tot en met tienerjare.

Skoolbywoning

Die kinders is leerders van die Solomon Senekal Hoërskool en die skool is binne loopafstand van die sentrum af. Ons kinders neem deel aan sport soos netbal, hokkie en rugby. Hulle neem ook aan kulturele aktiwiteite deel soos bv. die revue.

Kerkbywoning

Die kinders woon tans dienste by die AGS gemeente in Viljoenskroon by. Daar word ook deelgeneem aan aktiwiteite wat aangebied word by ander gemeentes in Viljoenskroon. Daagliks word daar huisgodsdiens in die sentrum gehou, terwyl geleentheid vir persoonlike stiltetyd ook gebied word.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Die sentrum maak gebruik van die dienste van ‘n maatskaplike werker wat terapeutiese dienste lewer, toesien dat elke kind sy/haar eie ontwikkelingsplan het en dat die multi-terapeutiese span jaarliks die ontwikkeling evalueer en weer beplan. Die maatskaplike werker tref die nodige reëlings vir naweek- en vakansieverlof vir kinders by ouers of vriende. Die maatskaplike werker tref ook die nodige reëlings dat kinders by ander spesialiteitsterapie inskakel soos bv. ‘n sielkundige, arbeidsterapeut, ens. Die bestuur en die kinderversorger verseker dat daar in die kind se basiese behoeftes voorsien word naamlik veilige huisvesting, kos, klere en skoolopleiding.
Kinders leer baie lewensvaardighede aan soos om skottelgoed te was, beddens op te maak, mekaar te respekteer, keuses te kan maak, ens. Die gemeenskap is op verskillende maniere betrokke deurdat die komitees so saamgestel is om soveel as moontlik gemeentes en organisasies van die dorp te verteenwoordig.

Ons het ‘n ondersteuningsgroep in Nederland “die Stichting Kinderen in Viljoenskroon” wat ons jaarliks besoek en nuwe klere en speelgoed saambring.
Ons werk jaarliks saam met die KMD en Sentrum vir Bejaardes vir fondse by Nampo en hou gereeld ‘n dankie-sê funksie vir al ons borge.
Ons lewer ook ‘n diens aan na-skoolse kinders deur tydelike huisvesting te verskaf.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die gemeenskap is op verskillende maniere betrokke deurdat die komitees so saamgestel is om soveel as moontlik gemeentes en organisasies van die dorp te verteenwoordig.
Ons het ‘n ondersteuningsgroep in Nederland “die Stichting Kinderen in Viljoenskroon” wat ons jaarliks besoek en nuwe klere en speelgoed saambring.
Ons werk jaarliks saam met die KMD en Sentrum vir Bejaardes vir fondse by Nampo en hou gereeld ‘n dankie-sê funksie vir al ons borge.
Ons lewer ook ‘n diens aan na-skoolse kinders deur tydelike huisvesting te verskaf.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Die sentrum se Kombi gee baie probleme en moet vervang word.
Hulp word benodig om die kleiner kinders met hulle huiswerk te help. Borge vir kinders se terapie bv. ‘n sielkundige.
Om as naweek- of vakansieouer betrokke te raak.

Dienste aan die gemeenskap

Van ons kinders wat in hul ouers se sorg teruggeplaas is, kom eet smiddae by die sentrum en doen huiswerk en speel totdat die ouers hulle na werk kom haal.

MAANBLOM

Geskiedenis

Die vestiging van Maanblom Kinder- en Jeugsorgsentrum is op 27 Augustus 2002 op ‘n vergadering bespreek. Daar was 26 kinders van hierdie omgewing in die kinderhuis te Winburg. Dit was die groot motivering vir die desentralisering. Betrokke persone by die kinders, moes na Winburg ry om hulle te besoek asook die gemeenskap vir die gee van donasies. Hennenman en Virginia se gemeenskappe het saam besluit oor die vestiging en bestuur van die sentrum. Hulle het besluit op Virginia omdat daar ‘n beroepsgerigte skool is. Die eerste bestuurvergadering het op 17 September 2002 plaasgevind. By die geleentheid is mnr. Oscar van Wyk as die voorsitter verkies.
Die meubels vir Maanblom het van Winburg kinderhuis gekom. Die vrouens op die bestuur het baie hard gewerk om die sentrum te meubileer en toe te rus sodat dit in ‘n huislike omgewing omskep kan word. Sommige van hierdie vroue dra vandag nog die belange van Maanblom op die hart en dien nog steeds op die bestuur, bv. Mev Nonnie van Schalkwyk. Mev. Hendriena Engelbrecht was tot Junie 2016 op die bestuur voordat sy oorlede is. Daar sal altyd met groot dankbaarheid aan haar teruggedink word.
Die eerste kinderversorger van Maanblom was mev. Annelie Parsons. Sy was voorheen ‘n kinderversorger by Winburg kinderhuis. Mevrou Kriekie Engelbrecht is tans die kinderversorger.

Kenmerke van sentrum

Die naam van die sentrum is ook ‘n aanduiding van die adres, naamlik Maanblomstraat 10, Virginia.

Kinders

Die sentrum bied versorging, opvoeding, ontwikkeling en behandeling aan 12 kinders wat wetsbestee is. Die vernaamste redes waarom die kinders in ons sentrum is en uit hul ouers se sorg verwyder is, is as gevolg van mishandeling en/of molestering, gebrek aan bestaansmiddele en verwaarlosing asook uitreagerende gedrag van die kinders wat die ouers/voogde nie kon beheer nie. Ons het ook weeskinders in die sentrum. Kinders ban beide geslagte, alle ouderdomme (0 – 18jaar) en kultuurgroepe word opgeneem. Die taal wat in die sentrum gepraat word, is Engels en Afrikaans. Die samestelling van die kinders in Maanblom wissel omdat ons in die behoefte van die Virginia, Hennenman, Welkom en Bronville gemeenskappe voorsien. Kinders word weer uitgeplaas by ouers, pleegouers en familie sodra ons seker daarvan is dat dit in hulle beste belang is. Ons het selde vakatures omdat die nood so groot is en nuwe kinders gou weer opgeneem word.
Nuwelinge in die sentrum is aangenaam verras met die huislikheid van die sentrum. Ons het ‘n pragtige tuin en die kinders help met die tuinwerk. Daar is ‘n netbalpaal en ‘n trampolien. Binne-in die huis is ‘n groot snoekertafel, veerpyltjiebord, vingerbord, kaartspeletjies en legkaarte. Die rekenaar in die huis is vir die kinders om net speletjies op te kan speel.

Skoolbywoning

Die kinders woon verskillende skole in die omgewing by. Daar is kinders in Merriespruit Laerskool, Virginia Volkskool, Hoërskool Hentie Cilliers en kinders in Nobilis Skool vir Beroepsonderwys.

Kerkbywoning

Die helfte van die kinders is lidmate van die AGS Kerk Makarios en die res is in die NG Kerk Merriespruit. Hul woon ook kategese skool by en die kinders is Vrydagaande betrokke by die onderskeie jeugaksies van beide kerke. Ds. Abraham Viviers besoek die huis Dinsdagaande.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum:

 • Multi-terapeutiese spanbesprekings word gehou voordat ‘n kind finaal opgeneem word, kwartaalliks vir skoolverlaters en ook een keer per jaar vir elke kind om hulle individuele ontwikkelingsplan en ontwikkelingskale te hersien en aan te pas.
 • Die span bestaan uit, waar moontlik, die betrokke kind, die ouers of familielede, goedgekeurde naweek/vakansie ouers, die gesinsherenigingswerker, die kinderversorger, die Sentrum Maatskaplike Werker, lede van die kindersorgkomitee en Prinsipaal Maatskaplike Werker, asook personeel van die betrokke skool.
 • Die kinders neem ook aan die volgende aktiwiteite deel: MMA (‘mixed martial arts’) oefeninge en kompetisies, hokkie, netbal, krieket, judo, krieket, tennis en rugby.
 • Mnr Vickus Prinsloo bedien die kinders geestelik op ‘n weeklikse basis.
 • Die Maatskaplike Werker besoek ook die sentrum en die kinders op ‘n weeklikse basis waar individuele terapeutiese sessies en groepwerk met die kinders gedoen word.
 • Gedurende die jaar word mediese, ortodontiese en oogkundige dienste aan die kinders gelewer wat dit benodig het.

Addisioneel

 • Die Maatskaplike Werker het weeklikse supervisie met die Kinderversorger.
 • Die Prinsipaal Maatskaplike Werker besoek die sentrum 2 keer per kwartaal.
 • Groepsopleiding vir die Kinderversorger vind kwaartaalliks plaas.
 • Vanaf 1 April 2015 word kinder- en jeugsorgwerkers as ’n professionele beroep erken. Tans ondergaan personeel formele opleiding en moet by die Raad vir Maatskaplike en Geassosieerde Werkers registreer. Mev Kriekie Engelebrecht (kinderversorger) is in die proses om haar kursus te voltooi.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die sentrum ontvang maandeliks subsidie van Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Die subsidie dek ongeveer 60% van die sentrum se uitgawes. Die gemeenskap en gemeentes word genader om die inkomste aan te vul. Dit is veral in natura skenkings van kos en klere wat ‘n groot bydra en verskil maak. Die sentrum is afhanklik van hul welwillendheid.
Groot waardering bestaan vir die gemeentes van die Nederduits Gereformeerde kerke van Virginia, Hennenman en Ventersburg asook van die Hervormde Kerk en AGS kerk Makarios. Die huis ontvang gereelde bydraes van kos, klere , koekies, beskuit en toiletpakkies vir die kinders.
Die verjaarsdae word ook spesiaal gemaak vir die kinders deur die kerke. Maanblom is baie dankbaar vir die vrywilligers, donateurs en sakegemeenskap van Virgina se betrokkenheid by die sentrum.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

Daar is altyd ‘n behoefte aan vrywilligers wat kan dien op die komitee en kan help met die instandhouding van die geboue en voertuig. Donasies van vleis, vars vrugte en groente is altyd welkom. Die sukses van enige jeugsorgsentrum hang af van die betrokkenheid van die gemeenskap.

Dienste aan die gemeenskap

Maanblom verskaf hulp aan die gemeenskap deur kos en klere te voorsien aan kinders waar daar ‘n behoefte is.

VREDE

Geskiedenis

Ds. Kotie Marais, leraar van Vrede- Wes NG Kerk ken sy vrou was huisouers by Gedenk Kinderhuis te Ladybrand. Met die proses van die desentralisering en transformering van die groot kinderhuise het hy leiding geneem met die proses in Vrede. ‘n Besoek is op 8 Maart 2002 aan die gemeenskap gebring. Die eerste Bestuursvergadering word op 9 April 2002 gehou. Ds. Kotie Marais word as Voorsitter verkies en Mnr. Piet Steyn as ondervoorsitter. ‘n Woonhuis te Kühnstraat word aangekoop en omskep in ‘n Jeugsorgsentrum. Die sentrum is in Junie 2002 geopen en geregistreer vir die versorging van 12 seuns en dogters.

Kinders

Die sentrum het huidiglik 7 kinders wat versorg word tussen die ouderdomme van 8 – 16 jaar.

Skoolbywoning

Die kinders van die jeugsorgsentrum skakel by die plaaslike Hoërskool Vrede in, wat ‘n gesamentlike Hoër- en Laerskool is. Die kinders word die gleentheid gebied om aan alle sportsoorte wat by die skool aangebied word, deel te neem byvoorbeeld atletiek, landloop, rugby, netbal, hokkie, tennis en swem Hulle word ook die geleentheid gebied om spport uitstappies, toere en kampe wat deur die skool aangebied word, mee te maak.

Kerkbywoning

Die meeste van die inwoners skakel by die NG Kerk Wes gemeente se aktiwiteite in, die sentrum val in die gemeente se bedieningsarea.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Dit is nie net die fisiese en mediese versorging van die kinders wat aandag geniet nie, maar ook hul otwikkeling en terapeutiese behoeftes. Wanneer nodig, word daar gebruik gemaak van privaat terapeute vir byvoorbeeld arbeidsterapie e sielkundige terapie. Die sentrum bied huisvesting aan kinders vanuit die gemeenskap wat dringend uit risikosituasies verwyder moes word.

Gemeenskap se betrokkenheid

Die gemeenskap van Vrede is nou betrokke by die sentrum. Vrywilligers bied hulp aan op gebiede waar hulle oor die nodige kennis of vaardighede beskik. Hulp word verleen met rokkie vir die jaarlikse Valentynsbal, matriekafskeid en aanneming- en voorstellingsgeleenthede. Skenkings soos vleis, gebak, groente, breekware, tydskrifte en boeke, speelgoed en sportbykomsighede word gereeld ontvang. Die kinders word gereeld genooi na uitstappies. Elke kind het ‘n verjaarsdagtannie vanuit die NG Kerk Wes gemeente om hom of haar op hul verjaardag te bederf.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

‘n Groot behoefte bestaan in betrokkenheid en belangstelling in die kinders. Finansiële bystand en hulp in die vorm van skenkings is ook altyd nodig.

Dienste aan die gemeenskap

Die sentrum beskik soms oor skenkings en klerasie wat nie geskik is vir sy inwoners nie en sal sulke skenkings en klerasie beskikbaar stel aan behoeftige persone vanuit die gemeenskap. Die sentrum reik ook uit na persone in die gemeenskap wat hulp benodig.

Kliek op die naam van die jeugsentrum vir meer inligting

MERAFONG

WELKOM

WELRIEDAL

WINBURG

Geskiedenis

Winburg Weeshuis ontstaan gedurende 1903. Dominee J.J.T. Marquard het met die hulp van die Nederduits Gereformeerde Kerk en die gemeenskap besluit om ‘n tuiste vir die oorlogwesies te skep. Die weeshuis word gevestig op dieselfde terrein waar die sentrum vandag nog geleë is naamlik Gillespiestraat, Winburg. Die eerste hoof van die sentrum was mejuffrou Murray. Sy het die weeshuis begin met 11 kinders. Hul moeders is in die konsentrasiekamp oorlede.

Die weeshuis se naam is gedurende 1966 verander na Winburg Kinderhuis op versoek van die inwoners. Gedurende 1971 besluit die bestuur dat die geboue nie meer voldoen aan die behoeftes van die kinders nie en word daar begin om ‘n nuwe kompleks vir 164 kinders te bou. Na gelang die gebou gevorder het, is daar stelselmatig begin met die afbreek van die ou gebou. Die nuwe gebou is in Maart 1973 betrek. Gedurende 2000 word die naam verander na Winburg Jeugsorgsentrum.

Daar is gedurende 1902 tot 1905 nog drie groot kinderhuise deur die Nederduits Gereformeerde Kerk in die Vrystaat gevestig naamlik Ons Kinderhuis (220 kinders) te Bloemfontein, Charlotte Theron Kinderhuis (280 kinders) te Bethlehem en Gedenk Kinderhuis (155 kinders) te Ladybrand. Die werksaamhede van die kinderhuise word deur die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB) van die Nederduits Gereformeerde Kerk gekoördineer en gerig.

Hierdie kommissie het gedurende 2000 na verskillende modelle vir die versorging van wetsbestede kinders gekyk ten einde te verseker dat daar ten spyte van vele veranderinge steeds in die beste belang van die kinders opgetree word. Die diens moes effektief en bekostigbaar wees. Dit moes op ‘n aanvaarbare standaard die nood van soveel kinders as moontlik verlig.

Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB) verleen op 29 Augustus 2001 goedkeuring dat ‘n oorhoofse bestuurstruktuur gevestig word. Volmag word aan die liggaam verleen om van die bestaande bates van die kinderhuise in kontant te omskep ten einde ‘n nuwe model te finansier.

Die eerste vergadering van die Hoofbestuur vir Vrystaat Jeugsorgsentrums word op 21 September 2001 gehou. Die model waarop besluit word, is dat ‘n Terapeutiese Sentrum op die terrein van Ons Kinderhuis gevestig word. Die sentrum moes versorging, opvoeding, ontwikkeling en behandeling aan 100 kinders met spesiale behoeftes bied. ‘n Verdere 600 kinders sou in 50 gedesentraliseerde sentrums, wat versprei word oor die provinsie, versorg word. Daar word besluit dat ongeveer 12 kinders van beide geslagte en alle ouderdomme in ‘n gedesentraliseerde sentrum versorg word. Elke sentrum sal ‘n kinderversorger, algemene assistent en deeltydse aflos-kinderversorger asook deeltydse maatskaplike werker in diens neem.

Die motivering vir desentralisering, was soos volg

i) Minder trauma met die verwydering

Kinders wat sorgbehoewend bevind en na kinderhuise verwys word, word weggeneem van die omgewing waarmee hulle bekend is en dikwels na ‘n ander dorp gestuur. Die terrein van ‘n kinderhuis is groot en vir ‘n klein kindjie vreesaanjaend. Die kind word nie net verwyder van sy ouers nie, maar ook van bekende persone soos onderwyspersoneel, maats, bure, ensovoorts. Broers en susters word in verskillende wooneenhede by ‘n kinderhuis geplaas. Indien die dorp ‘n jeugsorgsentrum het, bly die kind nou in sy bekende omgewing en word die kind saam met sy broers en susters in dieselfde “huis” versorg.

ii) Verhoog betrokkenheid van ouers

Kinders word dikwels honderde kilometers van hul ouers af in ‘n kinderhuis geplaas. Dit is nie vir ouers moontlik om gereeld te besoek nie. Vervreemding tree mettertyd in. Ongeveer 30% van die kinders se ouers maak nie met hulle kontak nie. Dit bring mee dat die kinders intense gevoelens van verwerping beleef en minderwaardig voel. In Winburg se kinderhuis was die afgelope jare nooit meer as 10 kinders wat van die dorp afkomstig was nie.

iii) Minder stigma

Die kinders beleef minder stigmatisering in ‘n jeugsorgsentrum. Hulle word nie meer so geredelik as kinderhuiskinders geïdentifiseer nie. Hulle blyplek lyk net soos die van enige ander gesin. Daar word nie ‘n bord voor die huis geplaas waarop die woord kinderhuis staan nie. Hulle beskik oor ‘n gewone straatadres en telefoonnommer. As die groep in die gemeenskap beweeg, is dit nie meer opvallend as wat ‘n groot gesin is nie.

iv) Beter gesinsrekonstruksiedienste kan gelewer word

Die wye verspreiding van die jeugsorgsentrums bring mee dat die kinders nader aan hulle ouers en/of familie geplaas word. Ouers kan makliker ingeskakel word by programme en dieselfde werker kan met die ouers en die kind werk. Dit is reeds bevind dat gesinshereniging makliker onder die omstandighede kan plaasvind. Die beleid van die staat het intussen verander sodat die maatskaplike werkers van kinder- en jeugsorgsentrums self gesinsrekonstruksiedienste kan lewer.

v) Verhoogde gemeenskapsbetrokkenheid

Dit is vir ‘n gemeenskap maklik om eienaarskap van ‘n jeugsorgsentrum met 12 kinders in hul eie gemeenskap, te aanvaar. Die kinders is in hulle midde en afstand is nie ‘n probleem nie. Die eise wat 12 kinders se versorging stel, is baie minder as byvoorbeeld 164 kinders. Vakansie-ouers is meer geredelik beskikbaar. Baie meer donasies en skenkings word ontvang. Die kinders word meer gereeld uitgenooi en betrek by aktiwiteite omdat ‘n kleiner groep meer hanteerbaar is.

vi) Verbeterde sosiale integrasie

Kinders in die jeugsorgsentrum kan baie makliker inskakel by kerklike, skool en sosiale aktiwiteite. Kinderhuiskinders het ‘n groot persentasie, tot meer as 50%, van die kinders in ‘n skool uitgemaak. Dink byvoorbeeld aan die invloed wat 164 kinders van die kinderhuis in die skool op Winburg uitgeoefen het. Die kinders van ‘n jeugsorgsentrum sosialiseer normaal met kinders uit ander gesinne, omdat hulle net 12 is en van verskillende ouderdomme en geslagte. In die groot kinderhuise het die kinders dikwels net met mekaar “gespeel” en het normale integrasie met kinders van die gemeenskap nie plaasgevind nie.

vii) Lewensvaardighede

Beter toerusting van die kinders geskied met betrekking tot lewensvaardighede omdat kinders in die jeugsorgsentrum betrokke is by al die aktiwiteite van ‘n normale gesin. Hulle leer om kos te maak, tuin te maak, stokperdjies te beoefen, vriende te ontvang, self inkopies te doen, ensovoorts. Winburg Kinderhuis het byvoorbeeld ‘n sentrale kombuis gehad. Die etes is dus reeds voorbereid na die verskillende wooneenhede gestuur. Die kinders het nie die vaardigheid bemeester om etes voor te berei nie. In die gedesentraliseerde sentrums is dit natuurlik om byvoorbeeld ‘n seun te kry wat in die aand vir al die huisgenote pannekoek bak.

viii) Vestiging van waardes en norme

Gesonde waardes en norme kan makliker gevestig word. Die kinderversorger leer die kinders wat is reg en verkeerd. Omdat die groep klein is, is die invloed van die gemeenskap op die groep groter.

ix) Verspreiding van hulpbronne vind plaas

Alhoewel die jeugsorgsentrum normaalweg die tuiste van 12 kinders is, kan dit ook twee verdere belangrike funksies verrig.

- Dit kan beveiliging bied aan kinders in ‘n krisis-situasie, byvoorbeeld as ‘n kind skielik in die nag verwyder moet word. Daar word by elke jeugsorgsentrum ‘n krisiskamer ingerig.

- Dit kan ook aan kinders van die gemeenskap dienste lewer. Die aard van die dienste wissel baie. Die voorsiening van voedsel aan kinders wat honger ly en in die gemeenskap woon, vind dikwels plaas. Baie kinders skakel ook in vir geestelike, sosiale en ontwikkelingsprogramme.

x) Beter differensiasie

Voor desentralisering was daar nie ‘n keuse as om kinders van verskillende taal- en kultuurgroepe saam in die kinderhuise te plaas nie. Die kinders het ook dieselfde kerk bygewoon om praktiese redes. By die gedesentraliseerde jeugsorgsentrums is dit moontlik om meer kultuur-eie versorging te bied.

xi) Demografiese veranderinge

Politieke, ekonomiese en demografiese tendense het ook ‘n invloed uitgeoefen. Toe die weeshuis oorspronklik in Winburg begin is, was die dorp die hoofstad van die Vrystaat. Dit is lankal nie meer die geval nie. Die kinderhuis het slegs enkele kinders van die dorp versorg, terwyl daar ‘n groot behoefte aan ‘n kinderhuis in die Goudveld ontstaan het.

Desentralisering

Hartlike samewerking is van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling ontvang en is ooreengekom dat die subsidie voortaan in een bedrag aan die Hoofbestuur uitbetaal sou word. Hierdie wyse van finansiering het beteken dat die program, en nie individuele kinders, subsidie ontvang het.

Winburg Kinderhuis is deur menere H.S. Kok, H.S. Buys en G.J. Nel op die Hoofbestuur verteenwoordig. Meneer Kok is tot onder-voorsitter van die Hoofbestuur verkies.

Hoofbestuur begin die proses van desentralisering deur Gedenk Kinderhuis te Ladybrand te desentraliseer. Daar is vanaf 2002 net een gedesentraliseerde kinder- en jeugsorgsentrum te Ladybrand. Die naam Gedenk word behou. Hierna word Ons Kinderhuis getransformeer tot ‘n Terapeutiese Sentrum. Gedurende 2005 word die plan wat grootliks op papier was, ook vir Winburg ‘n realiteit.

Die omskepte eenhede, wat opgegradeer en as afsonderlike fasiliteite omhein is, word September 2006 betrek. Winburg Kinder- en Jeugsorgsentrum is nou by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling geregistreer as ‘n kinder- en jeugsorgsentrum vir die versorging van 30 kinders. Die kinders help self om oor te trek van die groot fasiliteit na die klein sentrum met net twee eenhede.  

Die bestuur het ook die konstitusie en bestuursplan hersien ten einde tred te hou met die proses van desentralisering en transformasie. Die huidige voorsitter is mnr. Petrus Pienaar. Pastoor Petrus Mooi was die eerste gekleurde persoon op die bestuur. Sy Christelike lewenstyl het meegewerk dat die proses van transformasie met gemak verloop het. Die omskepte eenhede, wat opgegradeer en as afsonderlike fasiliteit omhein word, word September 2006 betrek. 

Die leuse van die sentrum is: “Die Here sal voorsien”. Dit ervaar die fasiliteit reeds vir meer as 100 jaar. Die wapen van die sentrum bestaan uit ‘n gekombineerde anker- en kruismotief. Die anker verwys na standvastigheid en die kruis dien as die Christelike simbool.

Kinders

Twee wooneenhede naamlik Huis Diamant en Huis Smarag word gevestig vir die huisvesting van onderskeidelik 15 seuns en 15 dogters. Die kinders praat Sotho, Engels en Afrikaans.

Skoolbywoning

Al die kinders woon Winburg Hoërskool by, wat ‘n gekombineerde laer- en hoërskool is. Daar is ook voorskoolse kinders wat Winburg Pre-primêr bywoon.

Kerkbywoning

Die seuns woon die AGS-gemeente by terwyl die meisies Trinity Gospel Fellowship besoek. Pastoor Molai en sy vrou, van die laasgenoemde kerk, doen weekliks bybelstudie met die seuns en die dogters. Dit voeg baie waarde toe tot hul gelooflewe.

Dienste gelewer aan die kinders in die sentrum

Die maatskaplike werker besoek die sentrum weekliks. Veral groepwerk word as metode gebruik om terapeuties met die kinders te werk.

Gemeenskap se betrokkenheid

Winburg Kinder- en Jeugsorgsentrum ontvang maandeliks subsidie van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Dit dek ongeveer 60% van die bedryfsuitgawes. Danksy die betrokkenheid en ondersteuning van die gemeenskap van Winburg en omliggende dorpe, kry die Bestuur dit reg om steeds `n effektiewe diens te lewer.

Waar kan die Gemeenskap betrokke raak

 • Baie van die kinders het niemand waarheen hulle vir die vakansie kan gaan nie. Vakansieouers of hulp met uitstappies is ‘n groot behoefte.
 • Hulp met skoolwerk – veral wiskunde
 • Instandhouding van voertuie en geboue

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login