Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Gestremdesorg

Agtergrond

Gestremdheid beteken die matige tot ernstige beperking van ‘n persoon se vermoë om selfstandig te kan funksioneer of daaglikse aktiwiteite uit te voer. Dit is dikwels die gevolg van ‘n fisieke, sintuiglike, kommunikatiewe, intellektuele of verstandelike hindernis.

Die sentrums vir persone met gestremdhede het al drie hul ontstaan gehad omdat 'n ouer met 'n gestremde volwasse kind die behoefte by eie kind geïdentifiseer het aan sosialisering met ander in soortgelyke omstandighede. Die behoefte was ook om vaardighede aan te leer. Die sentrums het gegroei vanaf 'n klein informele groepie tot volwaardig geregistreerde programme.

Doel van die Program

Om vanuit 'n Christelike perspektief, programme wat fokus op die optimale funksionering van volwasse gestremde persone volgens elke individu se spesifieke vermoëns aan te bied.

Doelwitte van Sentrums

 • Om programme aan te bied wat fokus op vaardigheidsontwikkeling van die volwasse gestremde persoon;
 • Om geleentheid vir sosiale rehabilitasie te skep volgens elke lid se individuele vermoë en behoeftes.

Aard en Omvang van Diens

Persone met gestremdhede voel dikwels uitgesluit uit die gemeenskap, vereensaam en leef sosiaal geïsoleerd. Die doel van die sentrums is om aan hulle 'n plekkie binne 'n eiesoortige groep, wat soos hulle is, asook binne die gemeenskap te gee. Hulle sosialiseer binne hul eie groep en beleef hier aanvaarding.

Baie van hierdie lede kom uit swak maatskaplike omstandighede en het 'n doellose lewenstyl. Die sentrums bied aan hierdie volwasse gestremde persone 'n sin en betekenis in die lewe.

Hierdie sentrums skep 'n veilige omgewing vir volwasse gestremde persone waarin hulle optimaal, volgens elkeen se individuele vermoëns en beperkings kan funksioneer. Hier ontvang hulle onder toesig die nodige leiding en ontwikkelingsgeleenthede.

Lede word versorg, leer verskeie vaardighede, soos rottang vlegwerk en naaldwerk aan en ontvang ook opleiding in 'n volwasse geletterdheidsprogram. Lede word betrek by sosiale, kulturele godsdienstige en kreatiewe programme en word deurlopend bemagtig om die gestremdheid waarmee hul saamleef te hanteer.

Spesifieke hulp is nodig by Gestremdesorg vir die volgende:

 • Sny en doen van hare
 • Fondswerwing
 • Hulp met spesifieke aktiwiteitsprogramme by die verskillende Gestremdesorgsentrums
 • Fisioterapie dienste

Ons Gestremdesorgsentrums

Sentrum Telefoonnommer Epos Stad / Dorp
Huis Ebenhaeser 056 343 1645 ebenhaeser@engo.co.za Viljoenskroon
Salileni Dagsorgsentrum 058 303 1799 salilenisg8@gmail.com Bethlehem

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login