Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Gesinsorg

Engo Gesinsorg streef na dienslewering volgens Bybelse beginsels en binne die riglyne van toepaslike wetgewing.

ʼn Multikulturele diens word gelewer deur 11 kantore in die Vrystaat. (Afrikaans, Engels, Sesotho). Dorpe wat nie oor ʼn eie diens beskik nie, word deur die provinsiale kantoor bedien.

ʼn Werksverdeling bestaan tussen die Departement Maatskaplike Ontwikkeling en NGO’s ten opsigte van maatskaplike-werk dienslewering. Volgens hierdie ooreenkoms lewer die Engo Gesinsorg kantore dienste aan alle kerkgroepe en kulture.

Alhoewel Engo Gesinsorg uit die NG Kerk ontstaan het en die NG Kerk deel vorm van die bestuur van die diens word alle mense in nood bedien.

Identifiserende Besonderhede

 Posadres: 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324
 Straatadres: 22 Van Heerdenweg, Wilgehof, Bloemfontein
 Tel: 051 407 7234
 Faks: 051 525 2015
 Epos: madelein@engo.co.za

Direkteur Gesinsorg: Mev M Nortje
NPO registrasie nommer: 002-671 NPO
Registrasie Departement van Maatskaplike Ontwikkeling: W4/1/3/2/2/1/4

Visie en Missie

Visie:

Lewe met integriteit volgens God se Woord om ʼn verskil in die lewe van ander te maak.

Missie:

Engo Gesinsorg is ʼn maatskaplike werk organisasie wat deur God se liefde, in opdrag van die Woord, deur middel van vakkundige dienste, gebaseer op aksies van liefde en mededeelsaamheid, mense en gemeenskappe se nood verlig en hoop bring.

Doel van Program

Engo Gesinsorg kantore lewer kinderbeskermingsdienste soos omskryf in die Kinderwet, Wet 38 van 2005. Die doel van die diens is om voorkomings-, vroeë intervensie en statutêre dienste te lewer aan die gemeenskappe wat bedien word. Die diens fokus op die beveiliging van kinders en behoud van gesinne.

Aard van die Diens

Engo Gesinsorg kantore lewer kinderbeskermingsdienste en funksioneer in ʼn bepaalde gemeente en/of ring. Kantore ervaar daagliks dat daar ʼn groter aanvraag vir dienste is. Gesinne se omstandighede is ook meer kompleks en verg meer intensiewe insette van die maatskaplike werkers.

Gevalle werk:

Dienste van Gesinsorg kantore fokus grootliks op dienste aan individue en gesinne. Dienste fokus op bemagtiging van individue en om lewenskwaliteit te verhoog. Alhoewel die grootste gedeelte van dienste gelewer statutêre dienste is, poog kantore ook om voorkomingsdienste en pre-statutêre dienste te lewer. Hierdie dienste fokus op die ontwikkeling van menslike potensiaal ten einde statutêre ingryping te voorkom. Die behoud van gesinne word as prioriteit beskou.

Hulp ten opsigte van basiese behoeftes:

As gevolg van verskeie faktore, insluitend die land se ekonomiese omstandighede, word Gesinsorg kantore daagliks genader deur persone vir hulp ten opsigte van voedsel, klere en huisvesting.

Faktore wat bydra tot ‘n behoefte aan ondersteuning ten opsigte van basiese behoeftes, sluit in: werkloosheid, ʼn lae inkomste en stygende lewenskoste.

Statutêre dienste:

Die redes vir statutêre optrede sluit seksuele molestering, mishandeling, prostitusie, gesingsgeweld en verwaarlosing van kinders in. Omstandighede is dikwels kompleks en vereis ʼn hoë mate van terapeutiese insette van maatskaplike werkers. In sommige gevalle is daar ook konflik tussen ouers ten opsigte van toegang tot die kinders en uitvoering van ouerlike regte en verantwoordelikhede ten opsigte van kinders, ervaar.

Uitdagings word ook ervaar ten opsigte van die beskikbaarheid van geskikte pleeg- en veiligheidsouers. Die werwing, keuring en opleiding van geskikte substituut ouers is dus ʼn projek wat deurlopend aandag geniet.

Dienste aan pleegkinders is baie uiteenlopend en poog om ontwikkelingsbehoeftes van pleegkinders aan spreek. Tydens dienste aan pleegkinders word onder andere gefokus op:

 • Ontwikkeling van emosionele intellegensie;
 • Hantering van uitdagende gedrag;
 • Ontwikkeling van ouerskapsvaardighede van Pleegouers.

Voorkomingsdienste:

Dienste moet toenemend fokus op voorkomingsdienste en die behoud van gesinne.

Programme fokus onder andere op die voorkoming van:

 • Uitdagende gedrag by kinders;
 • Seksuele molestering;
 • Alkohol en dwelmafhanklikheid;
 • Ouerskapsvaardighede.

Ontwikkeling van vaardighede en bemagtiging van persone is ook ʼn fokuspunt van dienste. Dienste fokus op die behoud van gesinne. Hierdie programme sluit in:

 • Armoede bekamping;
 • Lewensvaardighede;
 • Ouerleiding;
 • Bemagtiging van vrywilligers;
 • Lewensvaardigheidsprogramme en skuilings ten opsigte van straatkinders;
 • Programme ten opsigte van ontwikkeling van crèches;
 • Voedingskemas.

Straatkinders:

Kinders in gemeenskappe word toenemend blootgestel aan swak ekonomiese toestande en psigososiale probleme in gemeenskappe. Dit dra daartoe by dat kinders soms op straat leef of selfs net ʼn gedeelte van die dag op straat spandeer. Hierdie kinders het dikwels ʼn veilige hawe nodig waar hulle geleer word om persoonlike higiëne te handhaaf, geleentheid gebied word om huiswerk te doen en ook op sosiale-en sportvlak geleentheid gebied word om vaardighede te ontwikkel.

Dienste aan straatkinders sluit onder meer in:

 • Ontwikkeling van lewensvaardighede;
 • Die verskaffing van etes, geriewe vir bad en klere was;
 • Ondersteuning met huiswerk;
 • Vakansie programme wat fokus op ontwikkeling van vaardighede;
 • Sport- en rekreasie aktiwiteite.

Groepwerk:

Groepwerk is ʼn metode in maatskaplike werk waar 6-10 persone met soortgelyke behoeftes saam in ʼn groep hanteer word en aan ʼn terapeutiese program blootgestel word. Groepsdinamika en interaksie met ander groeplede bevorder groei en ontwikkeling van individue.

Groepe fokus op:

 • Ontwikkeling van ouerskapsvaardighede;
 • Bestuur van hoë risiko gedrag soos seksuele losbandigheid, dwelmmisbruik ensovoorts;
 • Boelie gedrag;
 • Bemagtiging van ouers met kinders wat aan aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit ly;
 • Ontwikkeling van emosionele intelligensie en lewensvaardighede by kinders.

Gemeenskapswerk:

Verskeie aspekte word aangespreek deur gemeenskapswerk, onder andere: Bewusmaking ten opsigte van kinderregte, vakansie projekte, bewusmaking ten opsigte van gesinsgeweld en substansafhanklikheid.

Vrywilligers

Vrywilligers speel ʼn onontbeerlike rol in die voortbestaan van die diens. Sonder die betrokkenheid en ondersteuning van vrywilligers sal die diens nie kan voortbestaan. Betrokkenheid en ondersteuning sluit in bydraes ten opsigte van kennis, vaardighede of middele wat beskikbaar gestel word om die diens te bevorder.

Ons Gesinsorg Kantore

Sentrum Telefoonnommer Epos Stad / Dorp
Gesinsorg Bloemfontein 051 522 6914 christa@engo.co.za Bloemfontein
Gesinsorg EdenRed 051 161 0023 edenred@zipplink.co.za Reddersburg
Gesinsorg Heilbron 058 853 0270 hilana@engoheilbron.co.za Heilbron
Gesinsorg Kroonstad 056 212 4762 adminkrd@engo.co.za Kroonstad
Gesinsorg Odendaalsrus 057 398 1753 mschoeman1@telkomsa.net Odendaalsrus
Gesinsorg Reitz 058 863 1097 engoreitzet@gmail.com Reitz
Gesinsorg Senekal 058 481 3320 elize.engosenekal@gmail.com Senekal
Gesinsorg Viljoenskroon 056 343 0063 vjkmw@lantic.net Viljoenskroon
Gesinsorg Virginia / Hennenman 057 212 4242 kmdnel@telkomsa.net Henneman / Virginia
Gesinsorg Welkom 057 352 6381 granda@engo.co.za Welkom
Bophelo Centre 058 481 2812 bophelocentre@gmail.com  

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login