Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Bejaardesorg

ENGO bejaardesorgsentrums voorsien die noodsaaklike diens van omgee vir en versorging van bejaardes regoor die Vrystaat. Die diens het ten doel om die bejaarde se regte te bevorder, mishandeling van bejaardes te voorkom en hulle te bemagtig met kennis en vaardighede. Daar word ook gestreef daarna om bejaardes te help om so lank as moontlik in die gemeenskap te funksioneer.

Agtergrond

Dienste word aan persone gelewer wat ouer as 60 jaar is en sluit die volgende in:

  • Programme het ten doel dat die ouer persoon so lank as moontlik in die gemeenskap bly, met ander woorde gemeenskapsgeba-seerde sorg, ondersteuning en ontwikkeling.
  • Beskerming van ouer persone teen verwaarlosing, mishandeling en uitbuiting.
  • Behuising vir ekonomiese en sub-ekonomiese ouer persone.
  • Residensiële versorging van verswakte ouer persone.

Visie en Missie

Visie:

Dit is die visie van Engo Vrystaat om ouer persone daartoe in staat te stel om met sekuriteit en waardigheid te verouder, deur vanuit ʼn Christelike verwysingsraamwerk holistiese versorgingsdienste te lewer.

Missie:

Engo Vrystaat streef daarna om op ʼn georganiseerde wyse bekostigbare dienste aan ouer persone te bied om hul lewenskwaliteite te bevorder; sodat hul waardig kan leef en waardig kan sterf.

Bewusmaking en Voorbereiding op Ouer Wording

Die doelwitte wat in bewusmakingsprogramme nagestreef word, is om die ouer persoon se regte te bevorder, mishandeling van ouer persone te voorkom en om ouer persone met kennis en vaardighede te bemagtig.

Kennis oor veroudering behoort deel van elke individu se verwysingsraamwerk te wees, ongeag sy ouderdom. Sentrums bied sekere programme hieroor aan.

Gemeenskapsdienste

Gemeenskapsdienste help ouer persone om so lank moontlik in die gemeenskap te funksioneer. Die dienste is toegespits op alle ouer persone van die gemeenskap met die klem op die mees behoeftiges. Die meeste sentrums beskik oor dienssentrums of gemeenskapsprogramme en reik so uit na bejaardes in die omliggende gemeenskap, insluitend die informele gemeenskappe.

Verskeie ander dienste word ook gelewer, soos berading en ondersteuning aan ouer persone en familielede, rekreasie-aktiwiteite, vervoer, inkomste genererende projekte, ondersteuning vir Alzheimer inwoners, haar- en naelversorging, voorligting oor hulpbronne, pensioene en administrasie van fondse.

Engo bied jaarliks ‘n jukskei toernooi, kieriekaskenades en koorfees aan. Ouer persone van regoor die Vrystaat woon dit by. Die grootste uitdaging van ouer persone is dikwels ledigheid, verveeldheid en gevoelens van nutteloosheid.

Residensiële Sorg

Die sentrums probeer om ʼn holistiese versorgingsprogram aan ouer persone volgens hulle individuele behoeftes en omstandighede aan te bied.

Gemeenskapsbetrokkenheid

Sonder die betrokkenheid van die gemeenskap, sal die diens nie gelewer kan word nie. Daar is duisende vrywilligers betrokke by die diens. Sommige op ʼn daaglikse basis.

Die steun wat sentrums ontvang ten opsigte van donasies, hulp met losies van behoeftige inwoners, in natura skenkings, spesiale tariewe vir byvoorbeeld instandhoudingswerk ensovoorts, verseker dat die diens kan oorleef. Die eenheidskoste vir die versorging van ʼn verswakte bejaarde is gemiddeld R7000.00. Indien die persoon nie hulp van familie, die kerk of gemeenskap ontvang nie, is die volhoubaarheid van versorging onder groot druk.

Ons Bejaardesorgsentrums

Sentrum Telefoonnommer Epos Stad / Dorp
Bergprag Sentrum vir Bejaardes 058-303 0467 bergprag@telkomsa.net Bethlehem
Bloemfontein Sentrum vir Bejaardes 051-407 7200 jannie@engo.co.za Bloemfontein
Cloc In Sentrum vir Bejaardes 051-943 0538 clocin@telkomsa.net Clocolan
Emily Hobhouse Sentrum vir Bejaardes 056-777 1811 emily@compuking.co.za Koppies
Hoopstad Sentrum vir Bejaardes 053-444 1319 hoopstadouetehuis@absamail.co.za Hoopstad
Huis Ougoud Sentrum vir Bejaardes 057-353 2946 hannie@ougoud.co.za Welkom
Huis Sorgvry Sentrum vir Bejaardes 058-863 2002 sorgvry@telkomsa.net Reitz
Kroonstad Sentrum vir Bejaardes 056–492 0013 alet@krdbej.co.za Kroonstad
Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes 056-817 7344 sekretaresse@najaarsrus.co.za Parys
Nasina Sentrum vir Bejaardes 057-651 4660 nasina@lantic.net Ventersburg
Ons Gryse Jeug Sentrum vir Bejaardes 016-976 2443 onsgryse@gmail.com Sasolburg
Ons Tuiste Sentrum vir Bejaardes 051-407 7236 otvdb@engo.co.za Bloemfontein
Ons Woning Sentrum vir Bejaardes 053-5740 222 evdspuyonswoning@gmail.com Petrusburg
Onze Rust Sentrum vir Bejaardes 056-471 0218 onzerust@e3.co.za Steynsrus
Reddersrus Sentrum vir Bejaardes 051-553 0004 reddersrus2@zipplink.co.za Reddersburg
Senekal Sentrum vir Bejaardes 058-481 3361 ssvb@webmail.co.za Senekal
Silwerbron 057-899 2603 silwerbron@btbits.co.za Wesselsbron
Skemervreugde Dienssentrum 058-471 0317 skemervreugde@gmail.com Paul Roux
Trompsburg Sentrum vir Bejaardes 051-713 0255 tbtehuisengo@gmail.com Trompsburg
Viljoenskroon Sentrum vir Bejaardes 056-343 3425/6 ontvangs@vsvb.co.za Viljoenskroon

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
  • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
  • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
  • Tel: (051) 407 7222
  • Faks: (051) 525 2015
  • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login