Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Aannemings

Grondslag

Aannemingsdienste word al sedert 1962 deur die organisasie in die Vrystaat Provinsie en Noord Kaap behartig.

Die organisasie is geakkrediteer by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling om aannemings in die Vrystaat, nasionaal en internasionaal te doen. Dienste fokus op alle aspekte van aanneming soos voorgeskryf in die Kinderwet, Wet 38 van 2005.

Die uitgangspunt is altyd om vir die aanneembare kind 'n huis en gesin te vind.

Doel

Die doel van die program is om aan sorgbehoewende kinders permanensie te verskaf deur hulle ingevolge die bepalings van die Kinderwet in die permanente sorg van gekeurde voornemende aanneemouers te plaas. Hierdie aannemings kan openbaarmakend- of nie-openbaarmakend wees. Dit kan ook nasionaal of internasionaal wees.

Doelwitte

 • Lewering van aannemingsdienste soos omskryf in die Kinderwet, Wet 38 van 2005 en in lyn met die Den Haagse Konvensie.
 • Bewusmaking en bemarking van aanneming as ‘n opsie om vir ‘n aannneembare sorgbehoewende kind permanensie te bied.
 • Die bied van inligting en berading aan biologiese ouers of voogde van aanneembare kinders.
 • Dienste aan kinders wat kan baat vind by aanneming.
 • Die werwing en keuring van voornemende aanneemouers.
 • Om nasorgdienste te lewer en herkomsnavrae te hanteer van aangenome volwassenes en ouers wat hul kinders vir aanneming gegee het.

Identifiserende Besonderhede

NWO registrasienommer: 134-975 NWO
Akkreditasienommer: 11/1/1/4/4-33/10
Registrasie, departement van maatskaplike ontwikkeling: W4/1/3/2/2/1/3

Aard en Omvang van die Diens

Nasionale aannemings:

 • Verlate en/of weeskinders asook kinders wie se biologiese ouers toestemming tot aanneming verleen het, word na hierdie program verwys vir verdere ondersoek en afhandeling;
 • Pleegouers of stiefouers wat kinders in hul sorg wil aanneem word ook na die aannemingsprogram se maatskaplike werkers verwys vir verdere hantering;
 • Kinders wat in jeugsorgsentrums is en wat vir aanneming geïdentifiseer is, word ook deur die program hanteer;
 • Voornemende aanneemouers word gewerf en gekeur en volledig oor die regs- en ander prosesse ingelig en bemagtig;
 • Alle gevalle (aanneembare kinders en voornemende aanneemouers) word aan ‘n aannemingspaneel voorgelê vir bespreking en goedkeuring;
 • Kinders wat nie binne ‘n redelike tyd plaaslik geplaas kan word nie, word ook op RACAP (Register on Adoptable Children and Prospective Adoptive Parents) geregistreer om ander geakkrediteerde organisasies die geleentheid te gee om hierdie kinders te plaas.

Internasionale aannemings:

Die ooreenkoms met FIAC-Horison België waar hul burgers kinders uit Suid Afrika aanneem is sedert 2014 van krag.

 • Aanneembare kinders wat nie provinsiaal of nasionaal aangeneem kan word nie, word vir internasionale aannemings beskikbaar gestel;
 • Omvattende verslae en goedkeurings oor die voornemende aanneem-ouers word van die betrokke land ontvang en nagegaan;
 • Reëlings word getref vir voornemende aanneemouers om na SA te kom vir die afhandeling van hofprosedures;
 • Nasorgdienste word ook gelewer en volledige verslae word van België ontvang.

Herkomsnavrae:

Die herkomsnavraagdiens is beskikbaar aan aangenome volwassenes en biologiese ouers wat hul kinders vir aanneming beskikbaar gestel het.

Swangerskapkrisis dienste:

‘n Ondersteunings- en adviesdiens aan meisies /vroue en hul gesinne wat ‘n krisis met swangerskappe ervaar, word deur professionele persone gelewer. Indien nodig kan ‘n opname in ‘n sentrum gereël word vir meer intensiewe versorging en hulp.

Feite

 • Daar is verskillende soorte aannemings, byvoorbeeld oop en geslote. In die geval van oop aannemings, ken die biologiese en aanneemouers mekaar. In die geval van geslote aannemings, nie.
 • Viac is ’n Christelike organisasie in België wat met Engo ’n ooreenkoms het om die aanneming van kinders te fasiliteer.
 • ‘n Baba in Suid-Afrika kan eers na 2 – 3 maande aangeneem word, volgens bepaalde wetgewing.

Kontak Besonderhede

 Straatadres: Van Heerdenweg 22, Willows, Bloemfontein, Suid Afrika
 Posadres: Posbus 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324, Suid Afrika
 Tel: 051 407 7210
 Faks: 051 525 2508
 Epos: adoptionsm@engo.co.za

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 20 bejaardesorgsentrums, 11 gesinsorgkantore, 2 kantore vir persone met gestremdhede en 6 ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2019. Engo. All right reserved.
Admin login