Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

ENGO GESINSORG SENEKAL

beskik tans oor die volgende vakatures

1 Maatskaplike werker  - voldag

1 Maatskaplike werker  - halfdag

 

POSVEREISTES:

 • Geregistreer by die S A Raad van Maatskaplike Diens Beroepe. (SACSSP)
 • Geldige rybewys
 • Afrikaans & Engels magtig

DIENSVOORDELE:

 • Salaris onderhandelbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
DIENSAANVAARDING:      01 Januarie 2018

SLUITINGSDATUM:            17 November 2017

NAVRAE:                              Helmi Beyers-Jakobs

E-POS:                                  helmi@engo.co.za

FAKSNOMMER:                  058 481 3320

TELEFOONNOMMER:         083 948 6453

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


Najaarsrus Tuiste

beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n

Geregistreerde/Staf Verpleegkundige

 

POSVEREISTES:     

Applikante moet oor ‘n minimum kwalifikasie beskik, en

2 jaar toepaslike ondervinding.

Bestuurslisensie word vereis

Registrasie by die Raad van Verpleging word vereis

Ander inherente posvereistes: Moet onder druk kan werk, goeie menseverhoudings

PLIGTE :

Effektiewe verpleegsorg, medisyne- en voorraadbeheer, verantwoordelik vir verpleegoptredes en bevordering van die belange en welsyn van die bejaardes, hou toesig oor werksverrigting.

DIENSVOORDELE :

 • Salarisskaal op aanvraag beskikbaar.
 • Diensbonus : 13de tjek
 • Pensioen/Voorsorgfonds
 • Uniform
 

SLUITINGSDATUM: 3 November 2017

AANSOEKVORMS:  Die Snr Geregistreerde Verpleegkundige: L Odendaal

                                    Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes

                                    Posbus 365, PARYS, 9585

TELEFOONNOMMER:         056-8177343/4

FAKSNOMMER:                    056-8115051

E-POS:                                   verpleegdienste@najaarsrus.co.za

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


REDDERSRUS SENTRUM VIR BEJAARDES

Beskik tans oor die volgende vakature

BESTUURDER

 

Posvereistes

 • Bestuursvaardigheid
 • Personeelbestuur
 • Bestuursderslisensie
 • Vermoë om met bejaardes te kan werk
 • Betokke wees by gemeenskap
 • Taal van die werkgewer is Afrikaans
 • Admin deel van kombuis behartig asook bestellings
 • 173 uur per maand
 • Begroting van Sentrum hanteer
 • Organisatoriese vaardigheid
 • Help met opleiding
 

Salaris op aanvraag beskikbaar en hang af van ondervinding

Sluitingsdatum : 31 Oktober 2017

Diensaanvaarding : 1 Januarie 2018

Stuur  volledig CV aan:

Epos:     reddersrus@lantic.net

Faks:      051 5530819

Suksesvolle kanidate sal binne vier weke in kennis gestel word of aansoek suksesvol was al dan nie. Indien u geen terugvoer kry nie moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was

Vir meer besobderhede

Skakel: Clara Lubbe 083 50 10 620

             Daniel Maartens 082 38802292


Reddersrus Sentrum vir Bejaardes

beskik oor die volgende vakture:

Geregistreerde Verpleegkundige

Posvereiste:

 • Taal van werkgewer is Afrikaans
 • Geregistreer by Nasionale raad op verpleging
 • Vermoë om met Bejaardes te kan werk
 • 90 ure per maand
Diensvoordele:

 • Salaris en voordele onderhandelbaar
 

Diensaanvaarding: 1 November 2017

Sluitingsdatum:  27 Oktober 2017

Aansoek CV:    Die Bestuurder

                         Faks: 051 – 5530819

                         E-pos: reddersrus@lantic.net

                         Tel nr: 051 – 5530004/7

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


ENGO PROVINSIALE KANTOOR

BESKIK OOR DIE VOLGENDE VAKATURE

DIREKTEUR: FINANSIëLE DIENSTE

Sleutel prestasie areas: 
•    Verantwoordelik vir die bestuur en nasien van die rekeningkundige rekordhouding van die provinsiale organisasie, verskillende bejaardesorg sentrums, gesinsorg sentrums en jeugsorgsentrums, tot en met proefbalans, asook die opstel van finansiële state.
•    Verantwoordelik vir die bestuur van die finansiële dienssentrum van ENGO Vrystaat.
•    Personeelbestuur.
•    Verantwoordelik vir administrasie van debietorderstelsel.
•    Verantwoordelik vir van alle betalings vir betrokke entiteite toegewys.
•    Verantwoordelik vir administrasie verbonde aan pos.
•    Die bestuur van die Interne oudits van sub-programme.

Pos vereistes:  
•    Naskoolse graad in Rekeningkunde of Interne Oudit en/of minstens vyf tot sewe jaar ervaring in ‘n rekenkundige/oudit omgewing. ‘n Geregistreerde SAICA of SAIPA lid sal ‘n voordeel wees.  Vorige ondervinding in ’n NGO omgewing is ’n aanbeveling.
•    Beskik oor Bestuurderslisensie
•    Afrikaans en Engels magtig
•    Goeie fisiese- en psigiese welstand
•    Rekenaarvaardig met  veral MS Office
•    Rekenaarvaardigheid met Pastel is ‘n vereiste
•    Die taal van die werkgewer is Afrikaans
•    Bereid wees om te reis vir werksaangeleenthede.

In ruil vir die regte applikant bied die werkgewer ‘n kompeterende onderhandelbare salaris met voordele.

Aansoeke sluit:  Vrydag, 20 Oktober 2017 
Aansoeke met ’n volledige CV met die aanduiding van verwagte salaris kan gerig word aan: 

Die Hoofdirekteur
Epos:        ria@engo.co.za
Navrae :   051 407 7223

Diensaanvaarding:  So spoedig moontlik.
Indien geen terugvoer ontvang  in ’n week na die sluitingsdatum, kan aanvaar word dat die  aansoek onsuksesvol was
 
 

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2017. Engo. All right reserved.
Admin login