Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

ENGO ONS TUISTE

in Bloemfontein

is ‘n versorgingseenheid vir verswakte bejaardes met ongeveer 195 inwoners en is geleë binne die Sentrum vir Bejaardes in van Heerdenweg en beskik tans oor die volgende poste:

 1. Senior Verpleegkundige 
 2. Verpleegkundige/Ingeskrewe Verpleegkundige
 3. Gemeenskapsverpleegkundige/ Ingeskrewe Gemeenskapsverpleegkundige
 

Posvereistes ten opsigte van al drie poste:

 • Minimum 3 jaar verpleegondervinding
 • Geregistreer by SANC
 • Geldige kode B rybewys
 • Afrikaans en Engels magtig wees
 • Kennis hê van relevante Wette en Regulasies
 • Vaardig wees in skryf van verslae en byhou van statistieke
Addisionele vereistes ten opsigte van Pos 1:

 • Ondervinding in die Bestuur van Verpleegsorg
 • Ondervinding in Personeelbestuur
Addisionele vereistes ten opsigte van Pos 3:

 • Kwalifikasie en bewese ondervinding in Gemeenskapsverpleging
 • Rekenaarvaardig in MS Office (Word, Excel en Outlook).
(‘n Praktiese toets in Word en Excel sal tydens onderhoud afgeneem word.)

Die volgende sal as aanbeveling dien:

 • Ondervinding in die versorging van bejaardes.
 • In die besit wees van ‘n resepterings-diploma. (ten opsigte van Pos 1)
Diensvoordele:

• Salarisskaal op aanvraag beskikbaar

• Diensbonus, pensioenfonds en verlof

Die taal van die werkgewer is Afrikaans.

Aansoekvorms kan  afgehaal word by Me Michell Williams, Ons Tuiste, Van Heerdenweg 22, Bloemfontein, Tel 051 407 7208 of per e-pos aangevra word by hradmin@engo.co.za

Rig voltooide aansoekvorm met volledige Curriculum Vitae asook gewaarmerkte afskrifte van toepaslike sertifikate aan Die Personeelbestuurder, Ons Tuiste, Van Heerdenweg 22,  Bloemfontein, 9301 of stuur  per e-pos aan hr@engo.co.za of  Faks aan 086 6075 485.

Vir verdere besonderhede skakel Sr Ezelle Wilson by 051 407 7239

Sluitingsdatum vir indiening van aansoeke:  17 September  2018

Die werkgewer behou die reg voor om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

Die Organisasie onderskryf en pas die beginsels van die Wet op Gelyke Indiensneming toe. Voorkeur sal gegee word aan kandidate uit die aangewese groepe, ooreenkomstig die beginsels van voormelde wet en die werknemerprofiel van die betrokke departement / afdeling.


Ons Gryse Jeug Sentrum vir Bejaardes, Sasolburg

beskik tans oor ‘n vakature vir ‘n

STAF VERPLEEGSTER

VOLDAG

POSVEREISTES:

 • Geldige rybewys
 • Afrikaans & Engels magtig
 • Raadskwitansie
 • Bywoon van opleiding sessie soos aangebied deur Engo

DIENSVOORDELE:

 • Salaris op aanvraag beskikbaar
 • Diensbonus
 • Pensioenfonds
 • Verlof
SLUITINGSDATUM:          14 September 2018

AANSOEKVORMS/CV:     Cobia Moelich
                                            Van Eck Straat 28                                       
                                            SASOLBURG
                                            
1947

FAKSNOMMER:                   016 976 8245

E-POS:                                  onsgrysejeug@gmail.com

TELEFOONNOMMER:         016 976 2443

                                               

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


ONS WONING Sentrum vir bejaardes, PETRUSBURG

Beskik oor die volgende vakature:
GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE
Nuutste proffesionele registrasie
 

Posvereiste en Pligte:

 • Verantwoordelik vir globale en psigiese versorging van Bejaardes
 • Aanbied van informele indiensopleiding
 • Evaluering en toesighouding tydens versorging van bejaardes
 • Infeksiebeheer
 • Werk volgens diensrooster asook bystandsdiens
 • Bywoon van verpleegpersoneel vergaderings
 • Bywoon van opleidingsessies soos aangebied deur Engo
 • Geldige bestuurslisensie
   
Diensvoordele:

 • Salarisskaal op aanvraag beskikbaar
 • Diensbonus, pensioenfonds en verlof
   
Sluitingsdatum:         31 Augustus 2018

Faks CV’s aan:             086 539 8287
E-pos CV’s aan:           evdspuyonswoning@gmail.com

Navrae:                       Elmarie van der Spuy  053 – 5740 222
                                    Bestuurder

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie.  Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie.
Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke typerk nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.


Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2018. Engo. All right reserved.
Admin login