Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Vakature

ENGO ONS TUISTE

beskik oor ‘n  vakature vir ‘n 

VERPLEEGDIENSBESTUURDER

Ons Tuiste is ‘n versorgingseenheid vir Ouer Persone en is registreer vir 206 inwoners.   Ons Tuiste volg die persoonsgerigte benadering tot die versorging van die inwoners.  Ons strewe is dat elke individu ondersteun word om so lank as moontlik, so onafhanklik te kan leef, met waardigheid.   Die inwoners is hoofsaaklik Christelik en  Afrikaanssprekend en die  taal van die werkgewer is Afrikaans.  

Die posbekleër sal aan die Bestuurder rapporteer en vir  o.a die volgende prestasie-areas verantwoordelikheid aanvaar.

As Verpleegdiensbestuurder sal die posbekleër verantwoordelik wees vir:

 • Hoë kwaliteit  omvattende versorgingsdienste aan die inwoners van  Ons Tuiste.
 • Bevorder van standaard, prosedure en beleid asook toesig dat aan statutêre vereistes voldoen word. 
 • Aanvaar verantwoordelikheid vir die personeelbestuur, begeleiding, motivering en ontwikkeling. 
 • Die Bestuur van goeie dissipline in die werksplek.
 • Deurlopende personeelopleiding om doelwit van hoë standaard van versorging te handhaaf.
 • Begrotingsbestuur
 • Administratiewe pligte wat gepaard gaan met die omvang van die werksaamhede van Ons Tuiste.
   
Die ideale kandidaat moet oor die volgende beskik;

 • Registrasie as Verpleegkundige.
 • Ten minste 8 jaar bestuurservaring in ‘n Senior Pos.
 • Christelike Geloofsoortuiging
 • ‘n Geldige rybewys  en  kan kwalifiseer vir publieke vervoerpermit.
 • Moet Afrikaans en Engels magtig wees.
 • Kennis van demensie
 • Uitstekende kommunikasie-,  administratiewe-  en Rekenaar vaardighede.
 • Ondervinding in  Versorging van Bejaardes met uitstaande verhoudings sal as aanbeveling dien.
Basies kennis van die volgende wette sal as aanbeveling dien:

 •            Wet op Bejaardesorg
 •            Wet op Basiese diensvoorwaardes
 •            Wet op Gelyke indiensneming
Voorts word verwag dat die ideale kandidaat ‘n hoë energievlak en verantwoordelikheid sal openbaar.  ‘n Hoë premie word op onafhanklike en selfstandige funksionering van die posbekleër geplaas.

In ruil vir ‘n bydrae tot die Sukses van Ons Tuiste word ‘n markvervante vergoedingspakket met byvoordele aangebied.

Indien u uself as ‘n geskikte kandidaat beskou is u baie welkom om u CV te stuur met ‘n aanduiding van ‘n verwagte minimum salaris,

Die Bestuurder,  Ons Tuiste,  Posbus 12007,    BRANDHOF,  9324

E-Pos  onstuiste@engo.co.za

Faksnr:  051 4077236

Navrae:  051 4077236 / 082 7736 226

Sluitingsdatum:  15 Desember 2017
             

Onderhoude sal slegs met die kandidate op kortlys gevoer.  Kandidate wat nie binne 4 weke na sluitingsdatum terugvoering ontvang het nie, kan aanvaar dat hul aansoeke onsuksesvol was. 

Ons Tuiste onderskryf die beginsels van Gelyke indiensneming en behou die reg voor om nie die pos te vul nie.


VAKANTE POSTE – MONTHEO & XHARIEP STREEK
KINDERVERSORGERs BENODIG

Die suksesvolle applikant sal verantwoordelik wees vir die fisiese en emosionele versorging en opvoeding van 12 wetsbestede kinders.

Minimum Vereistes:

• Opleinding en registrasie as kinderversorger is ‘n aanbeveling
• Graad 12
• Geldige Rybewys (Verkieslik met PDP)
• Ouderdom 35-56 jaar
• Voordeel sal aan getroude persoon verleen word
• Let asb daarop dat inwoning verpligtend is (Woonstel beskikbaar)

Vergoedingspakket:

• Salaris, diensbonus en pensioen.

Kontak: 

Stuur jou opgedateerde CV en relevante dokumentasie na faks nr (051) 522 2508 of epos adres maggie@engo.co.za

Aansoeke sluit 8 Desember 2017


ENGO NAJAARSRUS SENTRUM VIR BEJAARDES PARYS

Beskik tans oor die volgende vakature

 JUNIOR ADMIN BEAMPTE

 

POSVEREISTES:

Die applikant moet beskik oor ‘n professionele aanslag en ‘n vriendelike geaardheid en gemaklik met bejaardes kan werk.  Rekenaargeletterdheid

is ‘n vereiste (MS Word & Excel).

DIENSVOORDELE:

 • Salarisskaal – op aanvraag beskikbaar
 • Diensbonus – 13 de tjek
 • Pensioen/Voorsorgfonds
 • Verlof: 15 Werksdae per jaar
SLUITINGSDATUM:

29 November 2017

CV kan u faks of e-pos na 056-8115051/admin@najaarsrus.co.za

NAVRAE

056-8177343 (Riekie Rood/Elaine Grobler)

Indien u nie terugvoer ten opsigte van u aansoek kry binne 30 dae na die sluitingsdatum nie, kan u aanvaar u aansoek was onsuksesvol.

Die beheerraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.


HUIS OUGOUD – SENTRUM VIR BEJAARDES

BESKIK OOR DIE VOLGENDE VAKATURE:

SENIOR GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE & STAF VERPLEEGSTER

 

SLEUTEL PRESTASIE AREA:

 • Verantwoordelik vir  verpleegsorg-afdeling.
 • Opleiding en ondersteuning van personeel.
 • Geldige kode EB rybewys
 

Posvereistes:

 • Geregistreerde Verpleegkundige / Ingeskrewe Verpleegkundige
 • Ten minste 5 jaar verpleeg ondervinding
 • Die taal van die werkgewer is Afrikaans               
 • Salaris Onderhandelbaar
 • 13de Tjek en pensioenfonds indien onder 60 jaar
 • Fleksie ure is ‘n moontlikheid
 

Diensaanvaarding:          So spoedig moontlik

Aansoek sluit:                   25 November 2017

Aansoeke met ‘n volledige CV met aanduiding van verwagte salaris kan gerig word aan:

E POS:                                   sharon@ougoud.co.za

Faks:                                      057 353 2948

Navrae Telefoon:                    057 353 2946/7


ENGO SENTRUM VIR BEJAARDES BLOEMFONTEIN

 

Die ENGO Sentrum vir Bejaardes Bloemfontein het ’n onmiddellike vakature vir ’n Menslike Hulpbronne-bestuurder. Die suksesvolle applikant sal dag-tot-dag menslike hulpbronne-steun verleen en bydrae tot die langtermyn-ontwikkeling van die menslike hulpbronne-funksie, veral gedurende ’n aanvanklike periode van werwing, ontwikkeling en groei.

Posisie:  Menslike Hulpbronne-bestuurder

Doen verslag aan:  Bestuurder: Sentrum vir Bejaardes

Sleutel-uitsette:

 • Bestuur alle werwing- en keuringsaktiwiteite
 • Stel alle kontrakte op en bestuur proeftydperk-beoordeling
 • Bestuur verlof en afwesigheid van alle werknemers in alle departemente
 • Koördineer werknemer-opleiding en ontwikkeling in samewerking met middelvlak-bestuur
 • Implementeer en bestuur induksieprogram
 • Verantwoordelik vir die prestasiebestuur-stelsel
 • Verskaf kwartaallikse/maandelikse bestuursverslae oor alle aspekte van menslike hulpbronne-administrasie
 • Verskaf menslike hulpbronne-steun en raad aan werknemers en middelvlak-bestuur, insluitend die uiteensetting van ENGO-beleid en –prosedures op ’n tydige en effektiewe wyse
 • Bestuur die Gelyke Indiensnemingsproses
 • Bestuur die Gesondheid & Veiligheidsproses
 • Fasiliteer onderhandeling en kommunikasie met vakbonde
 • Verantwoordelik vir dissipline in die werkplek, insluitend KVBA-prosedures
 • Bestuur voldoening aan alle relevante wetgewingsvereistes
 • Bestuur personeellêer-stelsel
 • Skakel met salarisafdeling
 • Onderneem ander take soos aangedui deur senior bestuurders
Kwalifikasies / Ervaring / Vereistes:

 • Diploma/Graad verwant tot menslike hulpbronne-bestuur
 • Minstens 2-5 jaar ervaring in menslike hulpbronne en KVBA-prosedures
 • Rekenaarvaardig (MS Office, PowerPoint en Outlook)
 • Goeie kommunikasie- en administratiewe vaardighede in Afrikaans en Engels
 • Goeie kennis van Gelyke Indiensneming, Gesondheid & Veiligheid en ander relevante wetgewing
 • Verpleegbestuur-ervaring word verkies
 

Sleutelkenmerke:

 • Self-gemotiveer
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Syfervaardighede
 • Vermoë om terugvoering te verskaf
 • Vertroulikheid
 • Tydsbestuur
 • Strewe na uitnemendheid
 • Motivering van werknemers
 • Hoogs detail-georiënteer
 • Strategiese en analitiese vaardighede
Aansoek:

Alle belangstellende applikante kan CV’s per e-pos stuur aan jannie@engo.co.za of alternatiewelik faks na 051-4077211.

Die Bestuurder, Sentrum vir Bejaardes, Posbus 12007, Brandhof 9324

Sluitingsdatum vir alle aansoeke:  20 November 2017

Indien u nie binne 14 dae ná die sluiting van hierdie advertensie enige terugvoering ontvang het nie, beskou asseblief u aansoek as onsuksesvol.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2017. Engo. All right reserved.
Admin login