Tel: 051 407 7222
Volg ons
ENG
AFR

Aannemings

Grondslag

Aannemingsdienste word al vir die afgelope 50 jaar deur die organisasie in die Vrystaat en Noord-Kaap behartig.

Die organisasie is by die departement van maatskaplike ontwikkeling geakkrediteer om aannemings in die Vrystaat, nasionaal en internasionaal te hanteer.

Dienste fokus op alle aspekte van aanneming, soos voorgeskryf in die Kinderwet, Wet nommer 38 van 2005.

Die uitgangspunt is altyd om vir die aanneembare kind ‘n huis en gesin te vind.

Doel

Die program tree in die beste belang van aanneembare babas en kinders op deur aan hul ‘n permanente heenkome te verskaf. Dít word gedoen deur die bevordering en behartiging van geopenbaarde en nie-geopenbaarde aannemings op provinsiale, nasionale en internasionale vlakke.

Doelwitte

 • Fasilitering, ontwikkeling, koördinering en die lewering van aannemingsdienste soos beskryf in die Grondwet, Den Haagse Konvensie en die Kinderwet, Wet nommer 38 van 2005.
 • Bewusmaking en bemarking van aanneming as ‘n opsie om vir ‘n kind permanensie te bied in sy of haar versorgingsposisie.
 • Die bied van inligting en berading aan biologiese ouers of voogde van aanneembare kinders.
 • Dienste aan kinders wat kan baatvind by aanneming.
 • Die werwing, keuring, opleiding en berading van voornemende aanneemouers.
 • Die lewering van nasorgdienste aan aangenome kinders en aanneemouers.
 • Dienste rakende nasorg- en herkomsnavrae aan aangenome kinders en ouers wat hul kinders vir aanneming beskikbaar gestel het.

Identifiserende Besonderhede

NWO registrasienommer: 134-975 NWO
Akkreditasienommer: 11/1/1/4/4-33/10
Registrasie, departement van maatskaplike ontwikkeling: W4/1/3/2/2/1/3

Contact Details

 Straatadres: Van Heerdenweg 22, Willows, Bloemfontein, Suid Afrika
 Posadres: Posbus 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324, Suid Afrika
 Tel: 051 407 7210
 Faks: 051 525 2508
 Epos: adoptionsm@engo.co.za

Beheerraad

Naam Adres
Ds CM James Bloemfontein
Ms M van Niekerk Bethlehem
Dr A Oosthuizen Bloemfontein
Ms A Helmand Bloemfontein
Ms RE Coetzee Bloemfontein
Ms SJ Oosthuizen Bloemfontein
Dr JJ van der Merwe Bloemfontein
Dr C Diffenthal Bloemfontein
Ms H Dippenaar Bloemfontein
Mnr WJ Sapsford Bloemfontein

Personeel

Ses maatskaplike werkers lewer voltyds en deeltyds hierdie aannemingsdiens, met behulp van drie administratiewe personeellede.

Aard van die Diens

Meisies en vroue wat ‘n krisis met swangerskap ervaar, word deur ‘n multiprofessionele span begelei. Die span sluit ‘n maatskaplike werker, ‘n sielkundige, ‘n arbeidsterapeut, medici, ‘n leraar en ‘n verpleegkundige in. Die nodige dienste word aan biologiese ouers en hul familie gelewer, ten einde ‘n ingeligte besluit te kan neem oor die toekoms van hul baba. Indien nodig, kan die moeders in Amor kinder- en jeugsorgsentrum opgeneem word, waar hul veilig is en versorging ontvang.

Aanneembare kinders in nie-geopenbaarde aannemings word in tydelike, veilige bewaring geplaas en die nodige wetlike aspekte word hanteer. Dit neem ongeveer drie tot vier maande om te verseker dat aan wetlike voorskrifte voldoen word.

Voornemende aanneemouers word gewerf en bemagtig om te bepaal of hul geskikte aanneemouers is wat hulle verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die aanneembare kind sal kan nakom.

Die aannemingspaneel hanteer alle aansoeke om aanneming, hetsy voornemende aanneemouers of aanneembare kinders.

Aanneembare kinders in nie-geopenbaarde aannemings word gepas by gekeurde aanneemouers. Hier word gefokus om die mees geskikte passing te doen tussen kind en aanneemouer.

‘n Diens wat herkomsnavrae hanteer, is beskikbaar vir aangenome volwassenes en biologiese ouers wat toestemming tot aanneming van hul kinders verleen het.

Die diens het die afgelope jaar veral in die swart gemeenskap uitgebrei.

Omvang van Diens

Vergaderings gehou:

Tipe Vergadering Aantal Kere
Beheerliggaam 2
Inpassingskomitee 9
Inpassingskomitee 10

Inligtingsessies vir groepe gedurende die boekjaar aan voornemende aanneemouers gehou:

Aantal Groepe Aantal ouers Bygewoon
8 130

Totale getal kinders wat aanneembaar is en wat wag op passing en plasing:

Swart Bruin Wit Totaal
200 6 64 270

Aannemings in proses:

Swart Bruin Wit Totaal
Manlik Vroulik Manlik Vroulik Manlik Vroulik
12 4 0 0 1 2 19

Aannemings wat gefinaliseer is:
  Swart Bruin Wit Totaal
2012/2013 4 2 2 8
2013/2014 12 0 11 23
2014/2015 34 0 18 52

Internasionale aannemings:

Die ooreenkoms met VIAC in België, waar hul burgers kinders uit Suid-Afrika aanneem, is steeds van krag.

 • Aansoeke om aannemings wat nie goedgekeur is nie: 10
 • Herkomsnavrae en nasorgdienste: 29

Die aantal beskikbare swart babas vir nie-geopenbaarde aannemings is steeds hoog en die aanvraag laag. ‘n Toename is ervaar in die aantal aansoeke om geopenbaarde aannemings, veral van biologiese vaders wat hul buite-egtelike kinders wil aanneem.

Gekonsolideerde Finansiële Posisie

Die ouditeure is Mazars Ouditeure

Totale inkomste: R 830 691
Totale uitgawes: R 962 500
Bronne van inkomste:
Subsidie van Departement Maatskaplike Ontwikkeling: R 728 064
Nasionale Lotery:
Bydraes van die gemeenskap: R 39 258
Bydraes van die kerke: R 34 750
Fondsinsameling: R 3 855
Losies, verblyf en dienste gelewer:
Ander: R 24 764

Feite

 • Daar is verskillende soorte aannemings, byvoorbeeld oop en geslote. In die geval van oop aannemings, ken die biologiese en aanneemouers mekaar. In die geval van geslote aannemings, nie.
 • Viac is ’n Christelike organisasie in België wat met Engo ’n ooreenkoms het om die aanneming van kinders te fasiliteer.
 • ‘n Baba in Suid-Afrika kan eers na 2 – 3 maande aangeneem word, volgens bepaalde wetgewing.

Eternal hope Ewige hoop Tshepo esafeleng

Kontak Ons
 • Straatadres: van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
 • Posadres: 12552, Brandhof, 9324
 • Tel: (051) 407 7222
 • Faks: (051) 525 2015
 • Epos: info@engo.co.za
Engo - Ewige hoop

ENGO is ‘n nie-winsgewende en nie-regeringsorganisasie wat hulp verleen en hoop skep in die lewens van mense. Dit is ‘n Christelike organisasie wat fokus op die versorging van kinders, bejaardes, gesinne, persone met gestremdhede en pasiënte in nood.

Daar is 34 kinder- en jeugsorgsentrums, 23 bejaardesorgsentrums, 14 gesinsorgkantore, vier kantore vir persone met gestremdhede en ses ondersteuningskantore vir hospitaalsorg is in die Vrystaat gevestig.

Engo lewer voorkomings-, beveiligings,-, versorgings-, opvoedings-, ontwikkelings- en behandelingsprogramme aan individue, gesinne en gemeenskappe.

Designed & Developed by Seven Lemons Design Studio.
© 2017. Engo. All right reserved.
Admin login